PRACA  Z  UCZNIEM  ZDOLNYM

Zestawienie bibliograficzne w wyborze na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku

 

       Wydawnictwa zwarte

 

 1. Andrukowicz Wiesław : By dziecko było geniuszem : wprowadzenie do edukacji komplementarnej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012
 2. Bandura Ludwik : Uczniowie zdolni i kierowanie ich kształceniem. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1974
 3. Bates Janet, Munday Sarah : Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane. – Warszawa : K.E. Liber, 2005
 4. Boraczyńska Małgorzata, Dzierzgowska Irena, Pasich Lidia, Łysak Krzysztof, Sadzińska Beata : Uczeń zdolny – metody pracy. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2012
 5. Borzym Irena : Uczniowie zdolni : psychologiczne i społeczne determinanty osiągnięć szkolnych. – Warszawa ; PWN, 1979
 6. Czaja – Chudyba Iwona : Odkrywanie zdolności dziecka : koncepcja wielorakich inteligencji w praktyce przedszkolnej i wczesnoszkolnej. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005
 7. Czelakowska Danuta : Inteligencja i zdolności twórcze dzieci w początkowym okresie edukacji : rozpoznawanie i kształcenie. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007
 8. Dyrda Beata : Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych : rozpoznawanie i przeciwdziałanie. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007
 9. Glasser William : Każdy uczeń może osiągnąć sukces. – Łódź : Pracownia Alternatywnego Wychowania, 2005
 10. Gurnik Grażyna : Szkoła szans . – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2006
 11. Hłobił Agnieszka : Działalność szkoły we wspomaganiu ucznia zdolnego. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012
 12. Kielin Jacek : Profil osiągnięć ucznia. – Gdańsk : GWP, 2007
 13. Kopaczyńska Iwona, Ocenianie szkolne wspierające rozwój ucznia. – Kraków : „Impuls”, 2004
 14. Kujawiński Jerzy : Wdrażanie uczniów do samokształcenia indywidualnego i nieindywidualnego. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2001
 15. Lewis Dawid : Jak wychować zdolne dziecko. – Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1988
 16. Lewowicki Tadeusz : Kształcenie uczniów zdolnych. – Warszawa : WSiP, 1980
 17. Sękowski Andrzej E. : Osiągnięcia uczniów zdolnych. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Kul, 2000
 18. Psychologia zdolności : współczesne kierunki badań / red nauk. Andrzej E. Sękowski. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowe PWN, 2004
 19. Stańczak Małgorzata : Zaspokajanie potrzeb ucznia zdolnego. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, 2009
 20. Szumski Grzegorz : Dobór i kształcenie uczniów zdolnych : studium porównawcze o legitymizacji instytucji edukacyjnych. – Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1995
 21. Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych / red. Wiesława Limont. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2004
 22. Wasyluk – Kuś Halina : O nauce szkolnej uczniów zdolnych : przyczyny niechęci do nauki i niepowodzenia w nauce. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971
 23. Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 1, Zdolności i stymulowanie ich rozwoju / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005
 24. Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 2, Uczeń, nauczyciel, edukacja / pod red. nauk.Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005
 25. Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych : poradnik dla nauczycieli i wychowawców : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej i Dominiki Jastrzębskiej. – Warszawa, Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012]
 26. Zimmerman Barry J., Bonner Sebastian, Kovach Robert : Zdolny uczeń : metody planowania samodzielnej nauki : poczucie własnej skuteczności ucznia. – Sopot : GWP, 2005

 

Wydawnictwa ciągłe

      

 1. Białobrzeska Paulina : Dziecko zdolne // Życie Szkoły. – 2010, nr 2, s. 21 – 26
 2. Bobik Bogumiła : Uczeń zdolny w warunkach współczesnej szkoły // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2013, nr 9, s. 31 – 36
 3. Bonar Jolanta : Uczeń idealny a uczeń twórczy w percepcji nauczycieli wczesnej edukacji // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 21 – 26
 4. Buła Anna : Uczeń zdolny jest ciekawy świata, pyta i myśli krytycznie // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 33 – 39
 5. Chrost Sławomir : Talent – dar czy zadanie? // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 40 -42
 6. Dyjak Anna : Działania artystyczne a stymulowanie zdolności dziecka // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 43 - 47
 7. Filipowicz Renata : Szansa zdolnych // Życie Szkoły. – 2001, nr 5, s. 314 – 316
 8. Giza Teresa : Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla dzieci zdolnych // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 86 - 90
 9. Jałowiecka Aneta : Specjalne potrzeby edukacyjne do kwadratu, czyli o poszukiwaniu zdolności twórczych uczniów z dysleksją // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 48 - 58
 10. Karwowski Maciej : Kształcenie zdolnych czy rozwijanie zdolności? O dwóch stronach tej samej monety // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 1, s. 87 – 94
 11. Korus Beata : Dzieci zdolne są w każdej klasie – aktywizująca rola dialogu // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 59 - 71
 12. Kuczyńska Beata : Skąd się biorą zdolne dzieci? // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 5, s. 38 – 39
 13. Ledzińska Maria : O niektórych mitach na temat uczniów zdolnych // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 4, s. 39 – 46
 14. Limont Wiesława : Wzmożona pobudliwość uczniów zdolnych // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 4, s. 37 – 44
 15. Łojek Anna : Stymulowanie rozwoju ucznia zdolnego w klasach I – III (bibliografia w wyborze) // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s.
 16. Sosnowska Joanna : Szanse i zagrożenia dla rozwoju uczniów zdolnych // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 9/10, s. 61 - 65
 17. Stucki Edmund : Psychologiczne podstawy kształcenia uczniów zdolnych // Życie Szkoły. – 1988, nr 11, s. 611 - 623
 18. Marzec Magdalena : Uczeń zdolny…niespecjalnej troski // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 1, s. 45 - 54
 19. Olczak Agnieszka : Zdolne dziecko // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 11, s. 9 – 13
 20. Paszkiewicz Aneta : O specjalnych potrzebach edukacyjnych ucznia zdolnego // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. - 2011, nr 6, s. 20 – 26
 21. Pawelec Lidia : Wpływ nauczyciela na rozwój ucznia zdolnego w klasach I – III // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 27 – 32. Bibliogr
 22. Pindera Paweł, Tomczyk Karolina : Pozycja ucznia zdolnego w szkole // Życie Szkoły. – 2010, nr 2, s. 18 - 20
 23. Pitala Magdalena : Zdolni także ci mniej zdolni // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 2, s. 53 - 65
 24. Raczkowska Jadwiga : Dzieci zdolne i możliwości ich rozwoju // Problemy Opiekuńczo. – Wychowawcze. – 2011, nr 6, s. 11 – 20
 25. Sporniak Jolanta : Uczniowie zdolni // Życie Szkoły. – 2003, nr 4, s 202 – 205
 26. Stańczak Irena : Możliwości stymulowania rozwoju poznawczego uczniów zdolnych w klasach I – III // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s.7 – 13
 27. Stawiak – Ososińska Małgorzata : Działalność Europejskiej Rady do Spraw Uzdolnionych // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 80 - 85
 28. Szplit Agnieszka : Zdolności twórcze dzieci i ich rozwijanie w zabawach po angielsku // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 72 - 79
 29. Tokarz Aleksandra : Uczeń zdolny w szkole // Nowa Szkoła. – 2004, nr 2, s. 4 – 11
 30. Winiarczyk Anna : O specyfice pracy z uczniem zdolnym // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 14 – 20
 31. Zbróg Zuzanna : Ujawnianie zdolności do krytycznego myślenia dzieci szkolnych i przedszkolnych // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 91 - 100
 32. Zyzik Elżbieta, Grelowska Wanda : Po czym poznać dziecko zdolne? // Nauczanie Początkowe. -2003/2004, nr 3, s. 36 - 40

                                                                                                                  Opracowała A. Wilk