Doradztwo zawodowe

Wybrane pozycje

(opisy na podstawie zasobów internetowych)

 

doradztwo

 Doradztwo personalne i zawodowe / Izabela Stańczyk. - Warszawa : Difin, 2013.

Książka jest przewodnikiem dla osób, które zamierzają podjąć pracę. Przedstawia możliwości z jakich mogą korzystać aby w odpowiedni sposób poruszać się po rynku pracy i wybrać najbardziej odpowiednie stanowisko względem posiadanych przez nich kompetencji.

Sygn. MPLO  38520

 

 

 

jakpomoc

 Jak pomóc uczniom w wyborze zawodu? / Bolesław Bielak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009.

Autor poradnika proponuje cykl zajęć, które należy przeprowadzić z uczniami w momentach podejmowania decyzji o wyborze zawodu. Liczne testy, arkusze diagnozujące mają za zadanie pogłębić wiedzę uczniów o ich predyspozycjach, mocnych stronach i zainteresowaniach. Pomagają świadomie zaplanować drogę kształcenia i ścieżkę rozwoju zawodowego.

Sygn. MPLO  37316, MPLO  38223

 

 

mlodziez

 Młodzież wobec wyboru profilu kształcenia i zawodu : (na przykładzie licealistów z Podkarpacia) / Małgorzata Dubis. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2011.

Książka jest próbą diagnozy aspiracji i planów oraz wyborów życiowych młodzieży. Wpisuje się w nurt badań, które pozwolą prognozować kierunek aspiracji młodzieży na następne lata oraz wyznaczać obszar działań w zakresie preorientacji zawodowej. 

Sygn. MPLO  38293

 

 

warsztat

 Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego : przewodnik dla nauczyciela i doradcy / Małgorzata Rosalska ; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2012.

Książka adresowana jest do wszystkich osób, które chcą towarzyszyć uczniom w procesie planowania kariery edukacyjnej i zawodowej. Zapoznaje Czytelnika z możliwościami wykorzystania w procesie diagnostycznym takich technik i narzędzi, jak: ankieta, check-lista, techniki projekcyjne, techniki plastyczne, Q-sort, analiza SWOT, praca na metaforach oraz portfolio.

                                           Sygn. MPLO 39066

 

ksztalcenie

 Kształcenie zawodowe, wyzwania, priorytety, standardy / Stefan M. Kwiatkowski. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2006.

Książka przygotowana została z myślą o ukazaniu interdyscyplinarności zadań zawodowych oraz funkcjonowaniu człowieka w środowisku pracy. Autor skupia się na wyzwaniach, jakie stoją przed współczesnym systemem kształcenia zawodowego. Realizacja celów kształcenia zawodowego zależy w dużej mierze od społeczności lokalnych, mających realny wpływ na zarządzanie szkolnictwem ponadgimnazjalnym.

Sygn. MPLO 34315

 

miedzy

 Między szkołą a rynkiem pracy : doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych / Małgorzata Rosalska, Anna Wawrzonek. - Warszawa : Difin, 2012.

Celem książki jest wspieranie doradców, nauczycieli i wychowawców w projektowaniu takich propozycji doradczych, które w możliwie największym stopniu będą dotykać specyficznych zadań, problemów i wyzwań, z którymi spotykają się uczniowie przygotowujący się do profesjonalnego funkcjonowania na rynku pracy.

Sygn. MPLO 38792

 

 

poradnictwo

 Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka : wybrane aspekty / red. nauk. Daniel Kukla, Łukasz Bednarczyk. - Warszawa : Difin, 2010.

Jednym z celów publikacji jest uwrażliwienie środowisk lokalnych i pracodawców na konieczność podjęcia wspólnych działań na rzecz przeciwdziałania marginalizacji różnych grup społecznych. Autorzy próbują przedstawić wpływ poradnictwa zawodowego na kształtowanie się życia osób z niepełnosprawnością, bezdomnych, osób długotrwale bezrobotnych, w szczególności kobiet w trudnej sytuacji oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Sygn. MPLO  37732

 

praktyki

 Praktyki zarządzania kapitałem ludzkim w doradztwie zawodowym / red. nauk. Tomasz Rostkowski, Dariusz Danilewicz. - Warszawa : Difin, 2012.

Autorzy publikacji opracowali kompendium wiedzy związanej z doradztwem zawodowym. Publikacja ma za zadanie wskazać te narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim stosowane z powodzeniem w przedsiębiorstwach, które mogą być wykorzystane także w praktyce doradczej.

Sygn. MPLO  38499

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

(es)