Świat wartości

(Zestawienie bibliograficzne na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku)

Wydawnictwa zwarte

1.Bielska Ewa : Studenci a liberalny system wartości w Polsce i Danii.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006.

2.Chmielecki Andrzej . - Rzeczy i wartości : humanistyczne podstawy edukacji ekonomiczne. -Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999

3.Człowiek, wartości, pedagogika / pod red. Marii Nowickiej-Kozioł. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007.

4.Doświadczanie wartości samego siebie w procesach edukacyjnych / pod red. Andrzeja M. Tchorzewskiego ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : Wydawnictwo WSP, 1997.

5.Denek Kazimierz [et al.] : Dziecko w świecie wartości. Cz. 1, Aksjologiczne barwy dziecięcego świata . - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003.

6.Edukacja wobec ładu globalnego / red. nauk. Tadeusz Lewowicki [et al.] ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", cop. 2002.

7.Ejsmont Marek, Kosmalska Beata : Media, wartości, wychowanie. - Kraków : "Impuls" ; Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2005.

8.Gajda Janusz : Wartości w życiu człowieka : prawda, miłość, samotność . - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1997.

9.Giryński Andrzej : Wartości w świecie młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie : wybory, postawy, zachowania interpersonalne. - Białystok : "eRBe". Agencja Usługowo Wydawnicza : przy współpr. "Trans Humana", 1996.

10.Kałuszyński Maciej : Nauczyciel i uczeń : problemy etyczne wychowania i nauczania . - Wrocław : "Atla 2", 2002.

11.Kleszcz Magdalena, Łączyk Małgorzata : Młodzież licealna wobec wartości, samotności i pasji. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013.

12.Kluz Tadeusz : Psychospołeczne uwarunkowania wyboru wartości przez młodzież. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2007.

13.Kobyłecka Ewa : Nauczyciele i uczniowie gimnazjum wobec wyboru wartości : między pewnością a zwątpieniem. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009.

14.Komunikacja społeczna a wartości w edukacji : nowe znaczenie i sytuacje. T. 1, Humanistyczne i (inne) konteksty komunikowania "się" i "Ja" w obszarze wartości wewnątrz edukacji / red. nauk. Wojciech J. Maliszewski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007.

15.Komunikacja społeczna a wartości w edukacji : nowe znaczenie i sytuacje. T. 2, Szkolna przestrzeń interakcji i działań komunikacyjnych / red. nauk. Wojciech J. Maliszewski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007.

16.Kozaczuk Franciszek : Wartości i postawy nieletnich w różnych stadiach wykolejenia społecznego. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006.

17.Koźmińska Irena, Olszewska Elżbieta : Z dzieckiem w świat wartości. - Warszawa : Świat Książki, 2015.

18.Kunowski / Stefan Wartości w procesie wychowania. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2003.

19.Młodzież a wartości : praca zbiorowa / pod red. Hanny Świdy. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979.

20.Ostasz Lech : Czym są wartości? : zarys aksjologii. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009.

21.Ostrowska Krystyna Wokół rozwoju osobowości i systemu wartości . - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1998.

22.Pighin Gerda : Jak przekazywać dzieciom wartości : poradnik dla rodziców . - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2006.

23.Szczęsny Wiesław W. : Między dobrem a złem : wprowadzenie do systemowej antropologii pedagogicznej . - Warszawa : "Żak", 1995.

24.Świat, człowiek i wartości : wybór tekstów filozoficznych dla szkół średnich / [aut. wyboru] Jerzy Cabaj [et al.] . - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988.

25.Tillman Diane : Poszerzanie świata : wychowanie w duchu wartości : program edukacyjny : 8-14 lat. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2004.

26.Wartości, edukacja, globalizacja : wybrane zagadnienia / pod red. Wojciecha Kojsa ; przy współudz. Urszuli Morszczyńskiej. - Cieszyn : Uniwersytet Śląski. Filia, 2002.

27.Wartości, postawy i więzi moralne w zmieniającym się społeczeństwie / pod red. Janusza Mariańskiego i Leona Smyczka. - Kraków : Wydawnictwo WAM : Polskie Wydawnictwo Socjologiczne, 2008.

28.Wartości, polityka, społeczeństwo / red. nauk. Marta Zahorska i Ewa Nasalska ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009.

29.Wartości w komunikacji różnych grup społecznych / red. nauk. Marzena Baryluk, Mirosława Wawrzak-Chodaczek ; Polskie Centrum Certyfikacji. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009.

30.Wartości w komunikowaniu / Red. nauk. Mirosława Wawrzak-Chodaczek. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009.

31.Wartości w pedagogice pracy / red. nauk. Barbara Baraniak ; Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych ; 2008. Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy,

32.Wartości w świecie dziecka i sztuki dla dziecka / pod red. Marii Tyszkowej, Bogusława Żurakowskiego. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984.

33.Wilk Teresa : Edukacja, wartości i style życia reprezentowane przez współczesną młodzież w Polsce w odmiennych regionach gospodarczych. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2003.

 

Wydawnictwa ciągłe

      

1.Bryzgalski Piotr : Kształt naszemu życiu nadają wartości // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 5, s.

3-6

2.Chojnowska Mariola : System wartości moralnych // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 9-10, s. 26-30

3.Czerniawska Mirosława : System wartości w subkulturach młodzieżowych (na przykładzie skinów, punków i rastamanów) // Edukacja. - 2000, nr 4, s. 55-65

4.Czetwertyński Janusz : Refleksje o szczęściu. Wartości moralne w edukacji // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006 nr 1 s. 38-41.

5.Denek Kazimierz: Wartości i cele edukacji szkolnej // Edukacja. - 2000, nr 3, dod. s. 4-13

6.Ecler-Nocoń Beata : O trzech sposobach przekazywania wartości // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2008, nr 9, s. 29-31

7.Huras Bolesław : Wychowanie przez przeżywanie wartości i aktywność emocjonlaną // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1994, nr 1, s. 21-25

8.Justyna Fiedorczuk, Irena Fiedorczuk : System wartości młodzieży szkół integracyjnych // Szkoła Specjalna. - 2013, nr 1, s. 17-25

9.Frączek Zofia : Aspiracje życiowe, a wartości uczniów szkół średnich // Nowa Szkoła. - 2009, nr 1, s. 41-47

10.Kosiorek Małgorzata : Wartości moralne - podstawą autorytetu // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 5, s. 6-10

11.Kutiak Krystyn : Rodzinne wartości wychowawcze // Edukacja. - 1999, nr 4, s. 67-74

12.Morawska Iwona, Latoch – Zielińska Małgorzata : Gimnazjaliści wobec wartości narodowych // Polonistyka. - 2011, nr 9, s. 18-23

13.Olbrycht Katarzyna : Dlaczego boimy się wartości w wychowaniu? // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 2, s. 26-32

14.Pawelec   Lidia : Rodzina wobec tradycyjnych wartości narodowych // Nauczanie Początkowe. - 2007 nr 2 s. 21- 25

15.Pawłowska – Niedbała Anna : W świecie wartości // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s. 37-40

16.Szurowska Beata : Wychowanie w duchu wartości // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 5, s. 56-57.

17.Szymański Mirosław Józef : Wartości młodzieży, jej nauczycieli i rodziców // Edukacja. - 2002 nr 1 s. 45-56

18.Trusz Sławomir : Szkoła wobec wartości - aksjologiczna analiza procesu edukacji // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 2005/2006 nr 3 s.34-43

19.Anna Węgrzyńska : Jaka edukacja, czyli o wprowadzaniu uczniów w świat wartości // Życie Szkoły. - 2004, nr 5, s. 331-334

20.Wiśniewski Czesław : Wartości a wychowanie // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1999, nr 3, s. 6-10

21.Wołk Marzena : Wartości, cele i pragnienia uczniów rzeszowskich szkół // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2005 nr 4 s. 38-42

22.Zdrojewska - Bielawska Urszula : W świecie wartości - parę jesiennych refleksji // Nowa Szkoła. - 2005 nr 9 s. 10-13

23.Zielińska Joanna   : Jak się odnaleźć w chaosie wartości ? // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 2, s. 3-9