Nowe książki - marzec 2011 r.


Wybrane pozycje. Opisy na podstawie zasobów internetowych.

 

interwencja Interwencja kryzysowa : pomoc w kryzysach psychologicznych / Dorota Kubacka-Jasiecka. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Grupa Kapitałowa WSiP, cop. 2010. 

Niniejsza monografia jest pierwszym tak obszernym opracowaniem ujmującym problematykę kryzysu psychologicznego oraz interwencję w kryzysie, powstałym w Polsce. Książka może pełnić rolę podręcznika dla studentów ostatnich lat studiów psychologicznych oraz wszelkich nauk społecznych, słuchaczy studiów podyplomowych, pracowników służb socjalnych, ratowników medycznych, strażaków, policjantów, duchownych zaangażowanych w działalność interwencyjną, a także dla praktykujących psychologów i psychoterapeutów, pomagających klientom w stanach kryzysowych.

 

mlodziMłodzież przeciwko sobie : zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia - jak  pomóc    nastolatkom w szkole / Jowita Wycisk, Beata Ziółkowska. – Warszawa : Difin, 2010.

Zaburzenia żywienia oraz okaleczanie się często ze sobą współwystępują. Budzą lęk i niezrozumienie otoczenia, stanowiąc tym samym wyzwanie dla profesjonalistów zajmujących się pomaganiem. Autorzy adresują książkę przede wszystkim do osób, które pozostają w kontakcie z młodzieżą i czują się odpowiedzialne za wspieranie prawidłowego jej rozwoju.

 

 

 

niebanalnyNiebanalny wymiar resocjalizacji penitencjarnej : heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji / red. nauk. Sławomir Przybyliński. – Toruń : Akapit, 2010.

Publikacja w całości poświęcona jest problematyce oscylującej w nurcie zjawiska psychokorekcji. Jak podkreśla redaktor naukowy książki, została ona poświęcona rozważaniom z obszaru więziennictwa i winna "też dać Czytelnikowi gros kompetentnych informacji z tego zakres” . Książka zawiera wartościowe analizy diagnostyczne współczesnego systemu resocjalizacji penitencjarnej oraz interesujące propozycje rozwiązań praktycznych, które warto wykorzystać w polskim więziennictwie.

 

patologiaPatologia eurosieroctwa w Polsce : skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin / Stanisław Kozak. – Warszawa : Difin, 2010.

Celem tej książki jest przedstawienie psychospołecznych uwarunkowań zjawiska eurosieroctwa (przyczyn, złożoności problemu), a przede wszystkim skutków i możliwości leczenia tej patologii. Adresatami  książki powinny być w pierwszym rzędzie rodziny blisko 150 tysięcy dzieci, których bliscy – na dłużej lub krócej – wyjechali w celach zarobkowych za granicę, skazując je na patologię eurosieroctwa.problematykaProblematyka pracy i bezrobocia w kontekście funkcjonowania rodziny / Adam Solak. – Warszawa : WSP TWP, 2010.

Publikacja  ta jest poświęcona bezrobociu w kontekście patologii rodzinnej. Jej celem jest przedstawienie wybranych aspektów zjawiska bezrobocia i pokazanie, jaki ono wywiera wpływ na rodziny oraz funkcjonowanie ich członków. Ukazuje niszczące skutki bezrobocia nie tylko dla samych bezrobotnych, ale szczególnie dla ich rodzin.

 

 

uzaleznieniaUzależnienia komputerowe : diagnoza, rozpowszechnienie, terapia / Andrzej Augustynek. – Warszawa : Difin, 2010.

Stosunkowo nowym zjawiskiem społecznym stało się uzależnienie od komputera. W pracy tej uzależnienie od komputera, wyodrębnione spośród innych uzależnień, opisane zostało od strony diagnozy, rozpowszechnienia i terapii przez psychologa nie tylko teoretyka, ale i praktyka. Czytelnik otrzymuje monografię psychologiczną, zawierającą aktualną wiedzęwzbogaconą badaniami i doświadczeniem terapeutycznym autora.

 

myslecMyśleć jak pedagog / Bogusław Śliwerski. – Sopot : GWP, 2010.

Wybitny autorytet w dziedzinie pedagogiki zaprasza przyszłych i obecnych pedagogów do głębokiej refleksji nad pedagogicznym myśleniem i jego aplikacją w rzeczywistości edukacyjnej. Proponuje również wybór materiałów do zajęć aktywizujących ze studentami i czynnymi zawodowo pedagogami. Pokazuje, jak być pedagogiem myślącym twórczym, ambitnym, stawiającym sobie coraz wyższe wymagania, ciągle poszukującym nowych i lepszych sposobów działania, refleksyjnie włączającym się w proces kształcenia, wychowania i opieki.

 

 

marinaMarina / Carlos Ruiz Zafón. – Warszawa : Muza, 2010.

Barcelona, lata osiemdziesiąte XX wieku. Oscar Drai, zauroczony atmosferą podupadających secesyjnych pałacyków otaczających jego szkołę z internatem, śni swoje sny na jawie. Pewnego dnia spotyka Marinę, która od pierwszej chwili wydaje mu się nie mniej fascynujaca niż sekrety dawnej Barcelony. Śledząc zagadkową damę w czerni, odwiedzająca co miesiąc bezimienny nagrobek na cmentarzu dzielnicy Sarriá, Oscar i jego przyjaciółka poznają zapomnianą od lat historię rodem z Frankensteina i XIX-wiecznych thrillerów.

 

 

 

(es)