Nowe książki –lipiec 2013 r.

 

Wybrane pozycje. Opisy na podstawie zasobów internetowych.

 

rodzicRodzice, nauczyciele, media : kto ponosi odpowiedzialność za wychowanie i edukację dzieci? / red. nauk. Aneta Jegier. - Warszawa : Difin, 2013.

Książka zawiera raporty z badań, przykłady bajek, utworów literackich, opisy zabaw a także praktyczne wskazówki dla rodziców i nauczycieli. Opisane praktyczne rozwiązania można wykorzystać w codziennej pracy z dziećmi. Książka bardzo pomocna wszystkim, którzy zajmują się wychowaniem i kształceniem małego dziecka.

 

 

abcABC afazji / Katarzyna Wnukowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013.

Rodzaj poradnika dla wszystkich, którzy z problemem afazji stykają się na co dzień a także dla tych, którzy chcą bliżej poznać istotę tego zaburzenia. Oprócz informacji teoretycznych czytelnik znajdzie wiele ćwiczeń wspomagających i usprawniających zdolności komunikacyjne osób z afazją.

 

 

 

contControlling dla menedżerów / (red.) Edward Nowak. - Warszawa : CeDeWu, 2013.

Książ­ka po­świę­co­na jest pro­ble­ma­ty­ce con­trol­lin­gu w przed­się­bior­stwie i pre­zen­tu­je no­wo­cze­sne uję­cie za­gad­nień, któ­re zain­te­re­su­ją me­ne­dże­rów róż­nych szcze­bli za­rzą­dza­nia. Omawiane zagadnienia i prezentowane rozwiązania stanowią kompendium wiedzy dotyczącej controllingu przedsiębiorstwa.

 

 

 

nowoNowoczesne zarządzanie projektami / red. nauk. Michał Trocki. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013.

Autorzy książki, kompleksowo ujmując zagadnienia nowoczesnego zarządzania projektami, zwracając szczególną uwagę na jego aspekty menedżerskie, przydatne do zdobywania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej.

 

 

 

orgaOrganizacja systemu bezpieczeństwa społecznego / Janusz Gierszewski. - Warszawa : Difin, 2013.

Celem tego podręcznika jest zapoznanie studentów z wieloaspektową problematyką bezpieczeństwa społecznego, jak m.in. problemem biedy czy wykluczenia społecznego a także rolą administracji publicznej w odniesieniu do prowadzonej polityki społecznej oraz perspektywami poprawy bezpieczeństwa społecznego w Polsce.

 

 

pedaPedagogika : kluczowe zagadnienia : podręcznik akademicki / Friedrich W. Kron ; przekł. Elżbieta Cieślik. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012.

Jest to to nowoczesny podręcznik akademicki prezentujący najważniejsze koncepcje, modele i podejścia w pedagogice. Autor omawia cztery obszary przedmiotowe: pojęcia podstawowe, procesy socjalizacji i wychowania oraz instytucje pedagogiczne, uzupełniając je rozważaniami z dziedziny teorii nauki i podstaw badawczo-metodycznych.

 

 

prawoPrawo samorządu terytorialnego / red. nauk. Marek Chmaj ; [poszczeg. rozdz. napisali Marcin Bąkiewicz et al.] - Warszawa : Difin, 2013.

Publikacja kompleksowo przedstawia całość problematyki prawnego funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. W jednym opracowaniu znalazły się rozważania dotyczące istoty i zadań samorządu, systemu wyborczego oraz ustroju organów, mienia i finansów samorządu, statusu pracowników samorządowych, a nawet kwestie referendum lokalnego oraz ochrony samorządu przed ingerencjami nadzorczymi.

 

annaAnna German o sobie / Mariola Pryzwan. - [Warszawa] : Wydawnictwo MG, cop. 2012.

Dzięki lekturze publikacji "Anna German o sobie" czytelnik pozna wiele szczegółów z ciekawego życia piosenkarki. Zobaczy Annę German nie tylko jako wielokrotnie nagradzaną wokalistkę, ale również jako wrażliwego, ciepłego i dobrego człowieka.

 

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.