Rola rodziny w wychowaniu dziecka – zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku( od roku 2000)

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Adamski Franciszek : Rodzina : wymiar społeczno-kulturowy. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002
 2. Augustyn Józef : Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008
 3. Badura-Madej Wanda : Przemoc w rodzinie : interwencja kryzysowa i psychoterapia. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000
 4. Cudak Sławomir : Wychowawcze i emocjonalne funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007
 5. Dyczewski Leon : Wyobrażenia młodzieży o małżeństwie i rodzinie : pomiędzy tradycją a nowoczesnością. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009
 6. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie : praca zbiorowa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005
 7. Gutowska Antonina : Rodzicielstwo adopcyjne : wybrane aspekty funkcjonowania rodzin adopcyjnych. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008
 8. Hamer Hanna : Zgoda w rodzinie, czyli dobre dialogi. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007
 9. Harwas-Napierała Barbara : Komunikacja interpersonalna w rodzinie. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006
 10. Interdyscyplinarność procesu wczesnej interwencji wobec dziecka i jego rodziny. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007
 11. Izdebska Jadwiga : Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku : niepokoje i nadzieje. - Białystok : "Trans Humana", 2000
 12. Karwowska Małgorzata : Wspieranie rodziny dziecka niepełnosprawnego umysłowo : (w kontekście społecznych zmian). - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2003
 13. Kawula Stanisław : Kształty rodziny współczesnej : szkice familologiczne. - Toruń :Wydaw. Adam Marszałek, 2005
 14. Kawula Stanisław : Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2014
 15. Kimmel Tim, Kimmel Darcy : Jak wychowywać wnuki : poradnik dla wszystkich babć i dziadków. - Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2015
 16. Korczak Janusz : Jak kochać dziecko : dziecko w rodzinie. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2013
 17. Kot Stanisław Maciej : Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007
 18. Kowalczyk Mirosława : Determinanty zagrożeń procesu wychowania we współczesnej rodzinie polskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004
 19. Kozłowska Anna : Zaburzenia życia uczuciowego dziecka problemem rodziny : jak pomóc rodzinie i dziecku?. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2005
 20. Krajewska Beata : Instytucje wsparcia dziecka i rodziny : zagadnienia podstawowe. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009
 21. Kwak Anna : Rzeczywistość praw dziecka w rodzinie. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2002
 22. Mapa pomocy rodzinie : poradnik dla rodziców z dzieckiem niepełnosprawnym. – Kraków : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 2008
 23. Miłość wierność i uczciwość na rozstajach współczesności : kształty rodziny współczesnej. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek,2008
 24. Mizielińska Joanna : Odmienne czy zwyczajne? : rodziny z wyboru w Polsce. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
 25. Montessori Maria : Dziecko w rodzinie. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN ; Amsterdam : we współpracy z Association Montessori Internationale ; [Poznań] : we współpracy z Fundacją Villa Montessori, 2020
 26. Musiał Małgorzata : Dobra relacja : skrzynka z narzędziami dla współczesnej rodziny. - Warszawa : Wydawnictwo Mamania - Grupa Wydawnicza Relacja, 2017
 27. Oblicza współczesnej rodziny : wybrane aspekty. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018
 28. Olearczyk Teresa Ewa : Sieroctwo i osamotnienie : pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny. - Kraków : Wydawnictwo WAM : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, 2008
 29. Pedagogika rodziny na progu XXI wieku : rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań : praca zbiorowa. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "Akapit",2004
 30. Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2010
 31. Plopa Mieczysław : Psychologia rodziny : teoria i badania. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015
 32. Plopa Mieczysław : Więzi w małżeństwie i rodzinie : metody badań. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008
 33. Przemiany rodziny i jej funkcji [W:] Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 7, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015
 34. Psychologia rodziny : Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014
 35. Rodzina : historia i współczesność : studium monograficzne : praca zbiorowa. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005
 36. Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych. - Lublin : Wydaw. KUL, 2009
 37. Rodzina - w świetle zagrożeń realizacji dotychczasowych funkcji : szkice monograficzne. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007
 38. Rodzina w ujęciu systemowym : teoria i badania. - Warszawa : Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 2015
 39. Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego. - Warszawa : Difin, 2010
 40. Ryś Maria : Systemy rodzinne : metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2004
 41. Satir Virginia : Rodzina : tu powstaje człowiek. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000
 42. Schier Katarzyna : Dorosłe dzieci : psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016
 43. Skynner Robin : Żyć w rodzinie i przetrwać. - Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2005
 44. Solak Adam Roman : Problematyka pracy i bezrobocia w kontekście funkcjonowania rodziny. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2010
 45. Szlendak Tomasz : Socjologia rodziny : ewolucja, historia, zróżnicowanie. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
 46. Trudności rodzicielstwa. - Warszawa : Wydawnictwo Paradygmat. Fundacja Altkom Akademia, 2015
 47. Turos Lucjan : Wychowawcze i kulturotwórcze funkcje rodziny. - Warszawa : Wszechnica Polska Szkoła Wyższa TWP, 2004
 48. Tyszka Zbigniew : Rodzina we współczesnym świecie. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2003
 49. Wachowiak Anna : Współczesne problemy socjologii rodziny. - 2001 Poznań : Wydaw. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 2001
 50. Walęcka-Matyja Katarzyna : Struktura rodziny a zróżnicowanie zachowań społecznych i osobowości młodzieży. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009
 51. Widera-Wysoczańska Agnieszka : Mechanizmy przemocy w rodzinie : z pokolenia na pokolenie. - Warszawa : Difin, 2010
 52. Winogrodzka Lidia : Rodziny zastępcze i ich dzieci. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007
 53. Współczesna rodzina w kontekstach społecznych i kulturowych. - Wrocław : [Uniwersytet Wrocławski. Instytut Pedagogiki], 2016
 54. Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce : rozwój pedagogicznej orientacji familiologicznej : praca zbiorowa. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2008
 55. Zagórski Krzysztof : Zróżnicowania warunków życia : polskie rodziny i społeczności lokalne. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2009
 56. Zasoby rodziny : wychowanie, poradnictwo, praca socjalna. - Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016

 

Wydawnictwa ciągłe

 1. Bukowska Bogusława, Szymańska, Joanna : Profilaktyczna funkcja rodziny // Remedium. - 2014, nr 9 , s. 1-4
 2. Frączek Zofia : Wsparcie w rodzinie w doświadczeniu młodzieży // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 9, s. 26-29
 3. Horsonek Małgorzata : Wpływ rodziny na dojrzałość szkolną dziecka // Życie Szkoły. - 2001, nr 8, s. 505
 4. Hubscher Kornelia : Przemoc wobec dzieci w rodzinie // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2007 nr 10 s. 41-43
 5. Jurewicz Monika : Rodzina na rozdrożu // Nowa Szkoła. - 2008, nr 10, s. 19-25
 6. Kaczan Dorota : Scenariusz spotkania integracyjnego z okazji Dnia Rodziny // Życie Szkoły. - 2007 nr 6 s. 16-21
 7. Kaczmarek Mirosław : Rodziny zastępcze potrzebne jak tlen. Cz. I // Remedium. - 2014, nr 9, s. 22-23
 8. Kaczmarek Mirosław : Rodziny zastępcze potrzebne jak tlen. Cz. II // Remedium. - 2014, nr 10, s. 20-21
 9. Kożuchowska Maria : Rodziny nomadyczne - razem, ale na odległość // Remedium.- 2017, nr 7-8, s. 28-29
 10. Kuśmierz Wiesława : Wpływ rodziny rozbitej na sytuację szkolną dzieci // Życie Szkoły. - 2000, nr 3, s. 137-140
 11. Kwiatkowska Katarzyna : Rodzina zastępcza a rodzina adopcyjna // Remedium. - 2019, nr 12, s. 28-29
 12. Maćkowicz Jolanta : Przemoc emocjonalna w rodzinie w opinii młodzieży // Nowa Szkoła. - 2001, nr 3, s. 15-20
 13. Matyjas Bożena : Makro- i mikrospołeczne uwarunkowania funkcjonowania rodziny i kształtu współczesnego dzieciństwa // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2021, nr 5, s. 50-58.
 14. Nowotka Małgorzata : „Wychowanie bez granic " we współczesnej rodzinie // Nowa Szkoła. - 2007 nr 9 s. 7- 12
 15. Pawłowska Monika : Rodzina ,,patchworkowa'' // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 2, s. 18-21
 16. Rusaczyk Janusz : Migracje zarobkowe, a funkcje wychowawcze rodziny // Nowa Szkoła. - 2017, nr 5, s. 36-42
 17. Rusaczyk Janusz : Zagrożenia i wsparcie rodziny migracyjnej // Nowa Szkoła. - 2017, nr 7, s. 28-36
 18. Ruszkiewicz Dorota : Czas poświęcany dziecku w rodzinie samotnego ojca // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2004, nr 9, s. 30-33
 19. Taboł Sebastian : Wpływ rodziny na wykorzystanie czasu wolnego // Życie Szkoły. - 2002 nr 3 s. 150-152
 20. Walęcka-Matyja Katarzyna : Struktura rodziny młodych dorosłych a funkcjonowanie w bliskich związkach interpersonalnych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2021, nr 1, s. 70-80.
 21. Wollenberg-Romaniewicz Iwona E. : Rodzina środowiskiem kształtującym osobowość dziecka // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 1-2, s. 14 – 17

 

 

                                                            Opracowała Aleksandra Wilk