PEDAGOGIKA PENITENCJARNA

 

(Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku)

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Benedyczak Stanisław : Wprowadzenie do metodyki pracy penitencjarnej. – Kalisz : Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, 1994
 2. Burkiewicz Bohuslaw : Aktualne problemy penitencjarne i resocjalizacyjne w Republice Czeskiej [w:] Dewiacyjne aspekty współczesnego świata : Przejawy – zapobieganie – terapia pod red. Małgorzaty Prokosz. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004
 3. Machel Henryk : Izolacja więzienna a problem marginalizacji społecznej (na pograniczu pedagogiki społecznej i penitencjarnej) [w:] Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej / pod red. Krystyny Marzec-Holki. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005
 4. Machel Henryk : Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski. – Kraków : „Impuls”, 2006
 5. Machel Henryk : Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. – Gdańsk : „Arche”, 2003
 6. Niebanalny wymiar resocjalizacji penitencjarnej : heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji     / pod red. nauk. Sławomira Przybylińskiego. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2010
 7. Nowak Anna, Kosiński Grzegorz : Patologia instytucji więzienia – wybrane konteksty [w:] Aktualne przejawy patologii dewiacji społecznej : wybrane konteksty / pod red. nauk. Marka Walancika. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s. c., 2009
 8. Oddziaływania psychokorekcyjne na skazanych agresywnych w warunkach penitencjarnych / red. Krzysztof Linowski, Izydor Wysocki . – Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości, 2006
 9. Porowski Michał : Percepcja więźnia [w:] Skazani na wykluczenie / pod red. Małgorzaty Orłowskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2005
 10. Przybyliński Sławomir : Podkultura więzienna : Wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005
 11. Psychospołeczne uwarunkowania i mechanizmy kryminogenezy a zachowania para przestępcze i przestępcze/ red. nauk. Jan M. Stanik. – Warszawa : Wydawnictwo Wyższej szkoły Pedagogicznej TWP, 2007
 12. Sakowicz Tadeusz : Wybrane aspekty środowiska rodzinnego w percepcji i ocenie osób osadzonych w polskich zakładach karnych. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuks”, 2009
 13. Skuteczność oddziaływań penitencjarnych w kontekście zjawiska podkultury więziennej oraz instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia skazanych / red. Małgorzata Kuć. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2009
 14. Szymanowska Aleksandra : Więzienie i co dalej. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003
 15. Machel Henryk : Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. – Gdańsk : „Arche”, 2003
 16. Wybrane zagadnienia psychospołeczne instytucji penitencjarnych /[ oprac. Zespół w składzie Hanna Chmielewska et al.] : Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. - Kalisz : COSSW, 1996

 

Wydawnictwa ciągłe

 1. Piecuch Stanisław : Formy funkcjonowania podkultury więziennej w zakładach dla nieletnich // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1981, nr 4, s. 138 - 150