Uczeń niepełnosprawny w szkole

 

(zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1990 - 2013 na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku)

 

Wydawnictwa zwarte

1. Barłóg Krystyna : Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w różnych formach edukacji wczesnoszkolnej. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008

2. Chrzanowska Iwona : Niepełnosprawny w szkole. Z analiz dotyczących kompetencji szkolnych i realizacji przez szkoły standardu stwarzania warunków zapewniających rozwój osobom niepełnosprawnym [ w: ] Pedagogika specjalna : różne poszukiwania – wspólna misja. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2009

3. Chrzanowska Iwona : Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w gimnazjum. Poziom funkcjonowania społecznego i zdolności adaptacyjnych [w:] Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1 : Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną pod red. Zdzisławy Janiszewskiej – Nieścioruk. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2003

4. Dubińska Beata : Sytuacja ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w warunkach szkoły ogólnodostępnej – koncepcje i podstawy prawne [w:] Pedagogika specjalna : różne poszukiwania – wspólna misja. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2009

5. Edukacja i wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością w wybranych krajach europejskich pod red. Janiny Wyczesany i Zenona Gajdzicy. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005

6. Gołubiew – Konieczna Monika : Klasy z częściową integracją przykładem rozwiązań edukacyjnych dla uczniów z zespołem Downa[w:] Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1 : Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną pod red. Zdzisławy Janiszewskiej – Nieścioruk. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2003

7. Gorajewska Danuta : Rola nauczyciela w integracji uczniów sprawnych i niepełnosprawnych [w:] Pedagogika specjalna : różne poszukiwania – wspólna misja. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2009

8. Grządziel Grażyna : Dziecko autystyczne na tle środowiska szkoły ogólnodostępnej bez klas integracyjnych [w:] Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1 : Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną pod red. Zdzisławy Janiszewskiej – Nieścioruk. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2003

9. Jachimczak Barbara : Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście funkcjonowania szkolnego młodzieży gimnazjalnej [w:] Pedagogika specjalna : różne poszukiwania – wspólna misja. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2009

10. Krause Amadeusz : Problemy integracji w szkole ogólnodostępnej[w:] Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1 : Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną pod red. Zdzisławy Janiszewskiej – Nieścioruk. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2003

11. Kujawiński Jerzy : Metodyka zintegrowanej działalności szkolno – pozaszkolnej uczniów. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2003

12. Legierska Lucyna : Uczeń niepełnosprawny w reformowanej przestrzeni szkoły ogólnodostępnej. O realnych efektach radosnej twórczości legislacyjnej [w:] Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej pod red. nauk. Zenona Gajdzicy. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013

13. Lipińska – Lokś Jolanta : Psychospołeczna sytuacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w klasach integracyjnych [w:] Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1 : Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną pod red. Zdzisławy Janiszewskiej – Nieścioruk. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2003

14. Maciarz Aleksander : Uczniowie niepełnosprawni w szkole powszechnej. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992

15. Pachowicz Matylda : Próba wyjścia z rezerwatu. O paradoksach ukrytych w edukacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych [w:] Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej pod red. nauk. Zenona Gajdzicy. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013

16. Pyżalski Jacek : Kompetencje metodyczne z obszaru pedagogiki specjalnej niezbędne w pracy nauczyciela w placówce ogólnodostępnej (w kontekście problemów z dyscypliną szkolną) [w:] Pedagogika specjalna : różne poszukiwania – wspólna misja. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2009

17. Rybska – Klapa Jolanta : Opieka nad dziećmi o specjalnych potrzebach w warunkach szkoły ogólnodostępnej [w:] Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej pod red Bożeny Muchackiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006

18. Szumski Grzegorz : Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych : sens i granice zmiany edukacyjnej. – Warszawa : Wydawnictwo APS : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

19. Uczeń z niepełnosprawnością ruchową w szkole ogólnodostępnej : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych : praca zbiorowa pod redakcją Magdaleny Loska i Doroty Myślińskiej. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005

20. Żmudzka Mirosława : Samoocena dzieci niepełnosprawnych intelektualnie uczęszczających do klas integracyjnych [w:] Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1 : Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną pod red. Zdzisławy Janiszewskiej – Nieścioruk. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2003

 

Wydawnictwa ciągłe

 

1. Erenc Janusz : Dylematy nauczycieli. O skutkach w3spólnej nauki dzieci niepełnosprawnych z dziećmi sprawnymi // Szkoła Specjalna. – 2008, nr 5, s. 346 – 359. Bibliogr.

2. Kwapisz Jacek : Kształcenie integracyjne uczniów niepełnosprawnych // Nowa Szkoła. – 2002, nr 1, s. 4 - 6

3. Kulik Beata : Klasy integracyjne szansą rozwoju dzieci niepełnosprawnych // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2008, nr 9, s. 38 – 40. Bibliogr.

4. Rutkowski Mirosław : Relacje między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi intelektualnie – warunek i efekt integracji // Nauczanie Początkowe. – 2007/2008, nr 3, s. 56 – 62

5. Zięba Urszula : Biblioteka szkolna, a integracja społeczna uczniów niepełnosprawnych w szkołach masowych // Szkoła Specjalna. – 2008, nr 4, s. 286 – 292. Bibliogr.

6. Żuber Anna : Uczeń niepełnosprawny w szkole // Nowa Szkoła. – 2003, nr 4, s. 17 – 21

                                                                                          Opracowała A. Wilk