Czasopisma

 

.::Czasopisma w bieżącej prenumeracie::.

 

BIBLIOTEKA W SZKOLE

Miesięcznik metodyczno-informacyjny dla nauczycieli bibliotekarzy i nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Ukazuje się od 1991r. Na jego łamach publikowane są scenariusze zajęć (głównie z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego), materiały repertuarowe, zestawienia bibliograficzne, propozycje konkursów, a także aktualne zagadnienia dotyczące funkcjonowania bibliotek i pracy bibliotekarzy. Niektóre numery czasopisma zawierają zaktualizowane teksty aktów prawnych dotyczących oświaty. Prenumerata od 1991 -

BIBLIOTERAPEUTA

Kwartalnik metodyczno-informacyjny wydawany przez Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne we Wrocławiu. Ukazuje się od 1998 roku. Popularyzuje nową metodę leczenia książką. Przedstawiane są w nim różne metody wykorzystywania książki do pomocy ludziom stojącym w obliczu poważnych problemów. Opisywane są również sposoby odbudowy równowagi psychicznej poprzez lekturę. Prenumerata od 2003 -

KRONIKA SEJMOWA

Dwutygodnik Kancelarii Sejmu. Informuje o pracy Sejmu i jego organów. Bieżący rocznik.

PAMIĘĆ.PL - BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

 Miesięcznik Instytutu Pamięci Narodowej wcześniej wydawany pod tytułem Biuletyn IPN. Wydawnictwo poświęcone dziejom Polski w latach 1939 - 1989. Do każdego numeru dołączona płyta CD. W zbiorach naszej biblioteki od 2007 r. Jako Pamięć.pl od 2012 r.

PŁOŃSZCZAK

 Tygodnik regionalny. Tematyka czasopisma porusza bieżące wydarzenia społeczne, kulturalne i polityczne powiatu płońskiego. Bieżący rocznik.

POLONISTYKA

 Miesięcznik. Upowszechnia wiedzę z zakresu współczesnej metodologii badań literackich, językowych, literaturoznawstwa, kultury oraz metodyki nauczania języka polskiego. Kierowany głównie do nauczycieli polonistów. Prenumerata od 2000 -

PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

 Miesięcznik poświęcony szeroko pomyślanej problematyce opiekuńczo-wychowawczej w Polsce i na świecie. Działy: Aktualne problemy opieki i wychowania, Doświadczenia i propozycje metodyczne, Czytelnicy piszą, Z zagranicy, Z tradycji, Kształcenie i doskonalenie zawodowe, Seminaria i narady. Zawiera wkładkę pt. "Przygotowanie do życia w rodzinie". Prenumerata od 2000 -

SZKOŁA SPECJALNA

 Dwumiesięcznik. Jedyny w Polsce periodyk przeznaczony dla nauczycieli i wychowawców placówek opieki specjalnej. Zawiera teksty dotyczące dydaktyki, opieki i wychowania z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, resocjalizacji. Publikowane są w nim również artykuły dotyczące kształcenia osób z uszkodzeniami somatycznymi, upośledzonych psychicznie. Kierowany do nauczycieli i wychowawców szkół życia, szkół podstawowych i średnich. Służy samokształceniu poprzez publikację przeglądów literatury i recenzji. Prenumerata od 2000 -

ŚWIETLICA W SZKOLE

 Kwartalnik instrukcyjno-metodyczny i informacyjny adresowany do nauczycieli wychowawców świetlicy. Zawiera praktyczne materiały ułatwiające pracę nauczyciela wychowawcy. Główne działy: Poznajmy się; Metodyk radzi; Awans zawodowy; Warsztat pracy; Zabawa na szóstkę; Zrób to z nami; Kalendarz świetliczanki; Scenariusze. Ukazuje się od 2007r., prenumerata od 2008 -

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE

 Dwumiesięcznik. Czasopismo publikuje materiały prezentujące osiągnięcia naukowe w dziedzinie wychowania fizycznego i ochrony zdrowia, doniesienia z konferencji naukowych, informacje o nowatorskich doświadczeniach z zakresu metodyki nauczania wychowania fizycznego i zdrowotnego, konspekty zajęć prowadzonych z dziećmi i młodzieżą, wzorcowe przykłady metod integracyjnych oraz form pracy z osobami niepełnosprawnymi, zasady i regulaminy gier zespołowych i zabaw sportowych. Prenumerata od 1991 -

WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU

 Miesięcznik. Czasopismo ukazuje się od 1948 roku. Przeznaczone jest dla nauczycieli, dyrektorów przedszkoli, studentów kierunków pedagogicznych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich. Czasopismo zamieszcza artykuły z zakresu psychologii, pedagogiki, teorii i praktyki wychowania przedszkolnego, ważne dokumenty i zarządzenia, opinie i dyskusje, publikacje związane z reformą edukacji, materiały na temat organizacji i zarządzania przedszkolem, przykłady ciekawych zajęć, propozycje rozwiązań metodycznych z zakresu przygotowania do nauki w szkole, obserwacji dziecka, zdrowia i bezpieczeństwa, integracji, ekologii, więzi ze środowiskiem, pielęgnowania tradycji narodowych i regionalnych, teksty dotyczące wspomagania rozwoju dzieci w przedszkolu i w rodzinie, informacje o wychowaniu przedszkolnym w innych krajach, nowatorskich rozwiązaniach edukacyjnych, recenzje ciekawych książek. Prenumerata od 1999 -

ŻYCIE SZKOŁY

 Miesięcznik przeznaczony dla nauczycieli klas I-III oraz studentów wyższych szkół pedagogicznych i wydział?#322;łw pedagogicznych. Od wielu lat pomaga nauczycielom w zdobywaniu wyższych kwalifikacji zawodowych (w tym także stopni specjalizacji zawodowej) i doskonaleniu własnego warsztatu metodycznego. Publikuje zarówno artykuły teoretyczne dotyczące historii i teorii, a także najnowszych tendencji w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej, jak i materiały praktyczne, służące bezpośrednią pomocą w prowadzeniu zajęć: rozkłady materiałów nauczania, przykładowe scenariusze i opisy zajęć, opisy doświadczeń nauczycieli praktyków, ciekawe rozwiązania metodyczne, materiały poświęcone zagadnieniom rozwoju i potrzeb dzieci w młodszym wieku szkolnym, wypowiedzi psychologów, logopedów i lekarzy. W dziale "Informacje i Przeglądy" zamieszcza recenzje nowości wydawniczych, prezentacje systemów oświatowych za granicą, materiały omawiające nowatorskie metody i systemy edukacyjne wprowadzane w polskich szkołach. Prenumerata od 2000 -

 

.::Czasopisma archiwalne::.

 

 AURA

 Miesięcznik wydawany od 1973r., poświęcony kształtowaniu i ochronie środowiska. Popularyzuje ochronę wód, gleby, racjonalną gospodarkę odpadami. Prowadzi stały dział "środowisko a zdrowie". Prenumerata od 1996 - pierwszy kwartał 2012 r.

 ARTETERAPIA  

 Czasopismo dla wszystkich zainteresowanych terapią przez sztukę. Zawiera scenariusze zajęć, przykłady zastosowania różnych technik arteterapeutycznych oraz artykuły. Ukazuje się od 2008 r., w prenumeracie od 2010 do 2011.

 BIBLIOTEKA – SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI

 Czasopismo skierowane do nauczycieli bibliotekarzy. Czasopismo porusza zagadnienia związane z funkcjonowaniem nowoczesnej biblioteki szkolnej. Ukazuje się od 2008 r., prenumerata od 2009 - 2012 r.

 BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

Miesięcznik popularnonaukowy poświęcony dziejom Polski lat 1939–1989, zwłaszcza historii PRL. Do każdego numeru dołączona płyta CD. Prenumerata od 2007 r. a od 2012 r. ukazuje sie pod zmienionym tytułem Pamięć.pl

 DRAMA

 Kwartalnik propagujący stosowanie dramy w nauczaniu i wychowaniu, jest cennym poradnikiem dla nauczycieli i wychowawców. Na łamach czasopisma publikowane są artykuły poświęcone dramie, jako metodzie nauczania i wychowania oraz konspekty lekcji (przede wszystkim dla nauczycieli języka polskiego) i scenariusze zajęć dla wychowawców świetlic szkolnych. Ukazywał się od 1992r. i od tego też roku jest w zbiorach biblioteki. Od numeru 53 (2007r.) pismo ukazuje się tylko w wersji elektronicznej na stronie www.drama.edu.pl

 DZIEJE NAJNOWSZE

 Kwartalnik wydawany przez Polską Akademię Nauk, Instytut Historii i Wyższą Szkołę Humanistyczną w Pułtusku. Czasopismo poświęcone jest historii XX wieku oraz dziejów najnowszych. Prenumerata w latach 1981, 1984-1991, 1994 – 2009.

 EDUKACJA

 Kwartalnik o charakterze naukowym, redagowany przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie. Stałe działy: studia, badania, dyskusje i polemiki, doświadczenia i propozycje, książki i czasopisma (recenzje), informacje (sprawozdania i konferencje). Prenumerata od 1992 r. do 2011 r. 

 EDUKACJA USTAWICZNA DLA DOROSŁYCH  

 Kwartalnik naukowo-metodyczny prezentujący zagadnienia z zakresu oświaty dorosłych w Polsce i na świecie. Prenumerata w latach 2009-2011.

 JĘZYK POLSKI

 Dwumiesięcznik. Propaguje w przystępnej formie wiedzą o języku polskim i językoznawstwie wśród czytelników niezajmujących się zawodowo tą dziedziną. Wspomaga nauczycieli szkół ponad- i podstawowych w realizacji programów nauczania języka polskiego. Upowszechnia wiedzę o historii naszego języka i polskich gwarach oraz umożliwia śledzenie innowacji pojawiających się we współczesnej polszczyźnie. Prenumerata w latach 1955, 1959, 1961, 1964-1971, 1973- 2011 r.

 JĘZYK POLSKI W LICEUM 

 Kwartalnik dla nauczycieli, tzw. „Zeszyty Kieleckie”. Ukazuje się od 1999 r. W zbiorach biblioteki w latach 2007-2012.

 JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM

 Kwartalnik dla nauczycieli, tzw. „Zeszyty Kieleckie”. Ukazuje się od 1999 r., w zbiorach biblioteki od 2007 r. do 2012 r.

JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI

 Kwartalnik dla nauczycieli, tzw. „Zeszyty Kieleckie”. Ukazuje się od 1999r., w zbiorach biblioteki od 2007 do 2012 r.

 JĘZYKI OBCE W SZKOLE 

 Dwumiesięcznik adresowany do nauczycieli języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego oraz łacińskiego we wszystkich typach szkół. Dostarcza informacji z zakresu dydaktyki i metodyki językoznawstwa oraz psycholingwistyki. Prenumerata w latach 2000-2011.

 KASKADA

 Kwartalnik. Ciechanowski biuletyn oświatowy. Czasopismo metodyczno-informacyjne dla nauczycieli. Publikuje prace z metodyki nauczania oraz najnowsze informacje oświatowe. Prenumerata od 2002 do 2005. Od 2006r. pismo przestało się ukazywać.

 KWARTALNIK PEDAGOGICZNY

 Kwartalnik. Ogólnopolskie pismo naukowe wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Podstawowe działy czasopisma to: artykuły (wraz ze streszczeniami w języku angielskim), materiały i sprawozdania z badań, edukacja w innych krajach, recenzje oraz przeglądy zagranicznych czasopism pedagogicznych. Okazjonalnie pojawiają się także sprawozdania z odbytych konferencji, zarówno ogólnopolskich, jaki zagranicznych z udziałem polskich pedagogów. Jest to pismo o szerokim profilu: zamieszczane są w nim materiały z różnych subdyscyplin pedagogiki, w tym z pedeutologii, andragogiki, historii wychowania, pedagogiki społecznej, dydaktyki, psychologii edukacji, filozofii edukacji, a także z problematyki wychowania estetycznego. Prenumerata w latach 1959, od 1961 do 2011 r. (brak rocznika 1985).

 MATEMATYKA

 Dwumiesięcznik przeznaczony dla nauczycieli matematyki wszystkich typów szkół. Dotyczy nauczania i nowoczesnych rozwiązań dydaktycznych. Informuje o wymaganiach stawianych na egzaminach na wyższe uczelnie, tematach olimpiad matematycznych. Prenumerata od roku 2000 do pierwszego kwartału 2012 r.

 MERITUM

 Kwartalnik Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Ukazuje się od 2006r. jako kontynuacja "Kwartalnika Ostrołęckiego ODN".  Prenumerata w latach 2006 - 2008.

 NAUCZANIE POCZĄTKOWE – KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE

 Kwartalnik dla nauczycieli, tzw. „Zeszyty Kieleckie”. Ukazuje się od 1999 r., w zbiorach biblioteki od 2007 do pierwszego kwartału 2012 r.

 NIEBIESKA LINIA

 Dwumiesięcznik. Pismo wydawane przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP. Od 1998 roku zajmuje się zjawiskiem przemocy w rodzinie i innych relacjach (szkoła, instytucje, grupy rówieśnicze) w perspektywie psychologicznej, socjologicznej, prawnej, etycznej. Publikowane są wyniki badań, opisy procedur diagnostyczno-interwencyjnych oraz opisy konkretnych działań (praca z klientem, działalność służb i organizacji). Korzysta z dorobku zagranicznych placówek i ośrodków badawczo-naukowych. Prenumerata w latach 1999 – 2009.

NOWA SZKOŁA

 Miesięcznik społeczno-pedagogiczny poświęcony głównie nowatorstwu pedagogicznemu oraz aktualnym problemom związanym z funkcjonowaniem oświaty w Polsce i za granicą. Publikowane materiały dotyczą metod i technik nauczania, różnych aspektów pracy nauczyciela oraz pracy wychowawczej. Zamieszczane są również recenzje piśmiennictwa pedagogicznego. Prenumerata od 2000 do 2018 r.

 OJCZYZNA POLSZCZYZNA

 Kwartalnik dla nauczycieli. Pismo metodyczno-programowe dla nauczycieli języka polskiego. Na jego łamach można znaleźć opisaną twórczość i dzieła pisarzy a także zagadnienia z metod nauczania języka polskiego. Opisane są najważniejsze wydarzenia z życia kulturalnego - premiery filmowe i teatralne. Prenumerata w latach 1992-1997. Pismo przestało się ukazywać.

 OPIEKA, WYCHOWANIE, TERAPIA 

 Kwartalnik metodyczno-teoretyczny wydawany przez Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego, poświęcony problemom opieki nad dzieckiem, profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Zawiera wkładkę pt. "Nasz Animator" dla organizatorów środowiskowej działalności profilaktyczno-wychowawczej. Prenumerata w latach 2003, w latach 2005-2011.

 PAMIĘTNIK LITERACKI

 Czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej. Pismo zostało założone w 1902r. przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Jest kwartalnikiem naukowym poświęconym historii i krytyce literatury polskiej. Publikacje zgrupowane są w działach: I Rozprawy i artykuły; II Materiały i notatki; III Recenzje i przeglądy. Stałym dodatkiem jest Przegląd Bibliograficzny nowo wydanych książek. Prenumerata od 1980 r. do 2011 r.

 PEDAGOGIKA PRACY  

 Półrocznik adresowany głównie do pracowników naukowych, wykładowców i nauczycieli, studentów, pracowników oświaty i publicznych służb zatrudnienia, doradców zawodowych oraz specjalistów zajmujących się rozwojem zasobów ludzkich. Prenumerata w latach 2010-2011

  POLITYKA SPOŁECZNA

 Czasopismo naukowe o charakterze informacyjnym i opiniotwórczym, zajmujące się problemami społecznymi Polski i współczesnego świata, ze szczególnym uwzględnieniem warunków życia ludzi. Prenumerata od 2005 do 2012 r.

 PORADNIK BIBLIOTEKARZA

 Miesięcznik ukazuje się od 1949 r., adresowany jest przede wszystkim do bibliotekarzy bibliotek szkolnych i publicznych. Na jego łamach prezentowane są zagadnienia z zakresu organizacji bibliotek, opracowania zbiorów, form pracy z czytelnikiem, a także informacje i omówienia bieżących problemów bibliotekarstwa polskiego oraz zagranicznego. Zamieszczane są relacje z całokształtu działalności bibliotek w związku z obchodzonymi jubileuszami. Publikowane są scenariusze imprez, konspekty lekcji bibliotecznych, projekty wystaw i konkursów, tematyczne zestawienia bibliograficzne. Prenumerata od 1969 r. do 2011 r.

 PORADNIK JĘZYKOWY

 Miesięcznik ukazujący się od 1901 roku. Jego celem jest propagowanie wiedzy o języku polskim. Adresowany jest do uczniów i nauczycieli języka polskiego. Prenumerata od 2000 r. do 2011 r.

 POZNAJ SWÓJ KRAJ

 Miesięcznik krajoznawczo-turystyczny. Pismo ukazuje się od 1958r. Promuje różne regiony Polski, opisuje mało znane zakątki i szlaki, popularyzuje turystykę. Prenumerata w latach 2006-2008.

PRACA SOCJALNA 

Dwumiesięcznik Instytutu Rozwoju Służb Społecznych.  Czasopismo porusza problemy związane z funkcjonowaniem instytucji pomocy społecznej w ujęciu teoretycznym i praktycznym w kraju i za granicą. Prezentuje wyniki najnowszych badań o charakterze monograficznym, przykłady dobrych praktyki doniesienia z konferencji i seminariów, recenzje publikacji książkowych. Ukazuje się od 1985r., prenumerata od 2009 do 2018 r.

 PSYCHOLOGIA W SZKOLE

 Kwartalnik. Pismo przeznaczone jest dla psychologów, nauczycieli, wychowawców, jak również rodziców. Zawiera informacje na tematy związane z zagadnieniami psychologii. Czasopismo służy ukazaniu przyczyn zaistniałych sytuacji oraz sposoby rozwiązań danych problemów. Problemy te dotyczą w głównej mierze relacji uczeń-nauczyciel, jak również problemów związanych z samym zawodem. Prenumerata od 2005 r. do 2012 r.

 REMEDIUM 

 Miesięcznik. Pismo od kilku lat jest aktywnym partnerem medialnym dla szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, klubów, organizacji pozarządowych i decydentów zajmujących się nowoczesną profilaktyką dzieci i młodzieży. Zajmuje się promocją zdrowego stylu życia. Prezentowana jest w nim wiedza dotycząca pomocy psychologicznej, psychoedukacji, metodologii pracy wychowawczej w środowisku szkolnym i rodzinnym. Czasopismo zawiera również szkolne programy profilaktyczne, ich opracowanie, ewaluacji i wdrażanie oraz najnowsze badania polskie i zagraniczne dotyczące zachowań problemowych wśród dzieci i młodzieży. Prenumerata w latach 1999-2011.

 REWALIDACJA

 Czasopismo adresowane jest do nauczycieli, terapeutów, specjalistów i rodziców dzieci z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności. Autorami artykułów są nauczyciele – praktycy. Prenumerata w latach 2009-2011.

 SAMORZĄD TERYTORIALNY

 Miesięcznik społeczno-gospodarczy dla osób zainteresowanych pracą samorządów terytorialnych.  Porusza tematy związane z zadaniami i kompetencjami samorządów a także problemy prawne w  praktyce samorządowej. Ukazuje się od 1990 r., prenumerata w latach 2008 – 2008.

 ŚWIAT NAUKI

 Miesięcznik. Czasopismo jest polską edycją "Scientific American" - znanego i cenionego na całym świecie miesięcznika popularnonaukowego o ponad 160-letniej tradycji. Informuje o najnowszych odkryciach naukowych, technikach i technologiach. Mimo wysokiego poziomu merytorycznego, artykuły są przystępnie napisane, co w połączeniu z doskonałymi zdjęciami i przejrzystymi rysunkami poglądowymi sprawia, że pismo jest niezwykle atrakcyjnym przewodnikiem po świecie nauki. Prenumerata w latach 1993 – 2009.

 ŚWIAT PROBLEMÓW

 Miesięcznik ukazujący się od 1993 r. poświęcony problematyce rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Pismo służy wypracowaniu wspólnego języka w porozumiewaniu się w obszarze problemów alkoholowych i ich konsekwencji, podważaniu stereotypów oraz nieskutecznych podejść do alkoholu. Dostarcza podstawowej wiedzy we wszystkich specjalnościach (nowoczesne pojęcia i metody w terapii, profilaktyka, praca socjalna, specyfika realizowania programów lokalnych). Prenumerata w latach 2000 - 2002.

 WIADOMOŚCI HISTORYCZNE

 Dwumiesięcznik o tradycji liczącej przeszło pół wieku, nawiązującej do przedwojennego periodyku o podobnej nazwie i profilu. Na łamach czasopisma przedstawiane są wyniki badań historyków, zagadnienia dydaktyczne, doświadczenia i propozycje zajęć. Nad treścią pisma czuwa grono wybitnych dydaktyków historii i historyków PTH. Prenumerata w latach 1966, od 1968 do pierwszego kwartału 2012 r.

 WIEDZA I ŻYCIE 

 Pismo dla osób pasjonujących się nauką, techniką i przyrodą. Zamieszcza artykuły o najnowszych zdobyczach astronomii, fizyki, informatyki i techniki. Prenumerata w latach 1994-2004, od 2006-2011.