Czasopisma

 

.::Czasopisma w bieżącej prenumeracie::.

 

BIBLIOTEKA W SZKOLE

Miesięcznik metodyczno-informacyjny dla nauczycieli bibliotekarzy i nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Ukazuje się od 1991r. Na jego łamach publikowane są scenariusze zajęć (głównie z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego), materiały repertuarowe, zestawienia bibliograficzne, propozycje konkursów, a także aktualne zagadnienia dotyczące funkcjonowania bibliotek i pracy bibliotekarzy. Niektóre numery czasopisma zawierają zaktualizowane teksty aktów prawnych dotyczących oświaty. Prenumerata od 1991 -

BIBLIOTERAPEUTA

Kwartalnik metodyczno-informacyjny wydawany przez Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne we Wrocławiu. Ukazuje się od 1998 roku. Popularyzuje nową metodę leczenia książką. Przedstawiane są w nim różne metody wykorzystywania książki do pomocy ludziom stojącym w obliczu poważnych problemów. Opisywane są również sposoby odbudowy równowagi psychicznej poprzez lekturę. Prenumerata od 2003 -

KRONIKA SEJMOWA

Dwutygodnik Kancelarii Sejmu. Informuje o pracy Sejmu i jego organów. Bieżąca kadencja.

BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

Miesięcznik Instytutu Pamięci Narodowej. Wydawnictwo poświęcone dziejom Polski w latach 1939 - 1989. Do każdego numeru dołączona płyta CD. W zbiorach naszej biblioteki od 2018 r. 

PŁOŃSZCZAK

Tygodnik regionalny. Tematyka czasopisma porusza bieżące wydarzenia społeczne, kulturalne i polityczne powiatu płońskiego. Bieżący rocznik.

PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Miesięcznik poświęcony szeroko pomyślanej problematyce opiekuńczo-wychowawczej w Polsce i na świecie. Działy: Aktualne problemy opieki i wychowania, Doświadczenia i propozycje metodyczne, Czytelnicy piszą, Z zagranicy, Z tradycji, Kształcenie i doskonalenie zawodowe, Seminaria i narady. Zawiera wkładkę pt. "Przygotowanie do życia w rodzinie". Prenumerata od 2010 -

REMEDIUM 

Miesięcznik. Pismo od kilku lat jest aktywnym partnerem medialnym dla szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, klubów, organizacji pozarządowych i decydentów zajmujących się nowoczesną profilaktyką dzieci i młodzieży. Zajmuje się promocją zdrowego stylu życia. Prezentowana jest w nim wiedza dotycząca pomocy psychologicznej, psychoedukacji, metodologii pracy wychowawczej w środowisku szkolnym i rodzinnym. Czasopismo zawiera również szkolne programy profilaktyczne, ich opracowanie, ewaluacji i wdrażanie oraz najnowsze badania polskie i zagraniczne dotyczące zachowań problemowych wśród dzieci i młodzieży. W zbiorach biblioteki od 1999 - 

SZKOŁA SPECJALNA

Dwumiesięcznik. Jedyny w Polsce periodyk przeznaczony dla nauczycieli i wychowawców placówek opieki specjalnej. Zawiera teksty dotyczące dydaktyki, opieki i wychowania z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, resocjalizacji. Publikowane są w nim również artykuły dotyczące kształcenia osób z uszkodzeniami somatycznymi, upośledzonych psychicznie. Kierowany do nauczycieli i wychowawców szkół życia, szkół podstawowych i średnich. Służy samokształceniu poprzez publikację przeglądów literatury i recenzji. Prenumerata od 2010 -

ŚWIETLICA W SZKOLE

 Kwartalnik instrukcyjno-metodyczny i informacyjny adresowany do nauczycieli wychowawców świetlicy. Zawiera praktyczne materiały ułatwiające pracę nauczyciela wychowawcy. Główne działy: Poznajmy się; Metodyk radzi; Awans zawodowy; Warsztat pracy; Zabawa na szóstkę; Zrób to z nami; Kalendarz świetliczanki; Scenariusze. Ukazuje się od 2007r., prenumerata od 2008 -

WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU

Miesięcznik. Czasopismo ukazuje się od 1948 roku. Przeznaczone jest dla nauczycieli, dyrektorów przedszkoli, studentów kierunków pedagogicznych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich. Czasopismo zamieszcza artykuły z zakresu psychologii, pedagogiki, teorii i praktyki wychowania przedszkolnego, ważne dokumenty i zarządzenia, opinie i dyskusje, publikacje związane z reformą edukacji, materiały na temat organizacji i zarządzania przedszkolem, przykłady ciekawych zajęć, propozycje rozwiązań metodycznych z zakresu przygotowania do nauki w szkole, obserwacji dziecka, zdrowia i bezpieczeństwa, integracji, ekologii, więzi ze środowiskiem, pielęgnowania tradycji narodowych i regionalnych, teksty dotyczące wspomagania rozwoju dzieci w przedszkolu i w rodzinie, informacje o wychowaniu przedszkolnym w innych krajach, nowatorskich rozwiązaniach edukacyjnych, recenzje ciekawych książek. Prenumerata od 2009 -

ŻYCIE SZKOŁY

Miesięcznik przeznaczony dla nauczycieli klas I-III oraz studentów wyższych szkół pedagogicznych i wydział?#322;łw pedagogicznych. Od wielu lat pomaga nauczycielom w zdobywaniu wyższych kwalifikacji zawodowych (w tym także stopni specjalizacji zawodowej) i doskonaleniu własnego warsztatu metodycznego. Publikuje zarówno artykuły teoretyczne dotyczące historii i teorii, a także najnowszych tendencji w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej, jak i materiały praktyczne, służące bezpośrednią pomocą w prowadzeniu zajęć: rozkłady materiałów nauczania, przykładowe scenariusze i opisy zajęć, opisy doświadczeń nauczycieli praktyków, ciekawe rozwiązania metodyczne, materiały poświęcone zagadnieniom rozwoju i potrzeb dzieci w młodszym wieku szkolnym, wypowiedzi psychologów, logopedów i lekarzy. W dziale "Informacje i Przeglądy" zamieszcza recenzje nowości wydawniczych, prezentacje systemów oświatowych za granicą, materiały omawiające nowatorskie metody i systemy edukacyjne wprowadzane w polskich szkołach. Prenumerata od 2010 -

 

.::Czasopisma archiwalne::.

 

  DRAMA

Kwartalnik propagujący stosowanie dramy w nauczaniu i wychowaniu, jest cennym poradnikiem dla nauczycieli i wychowawców. Na łamach czasopisma publikowane są artykuły poświęcone dramie, jako metodzie nauczania i wychowania oraz konspekty lekcji (przede wszystkim dla nauczycieli języka polskiego) i scenariusze zajęć dla wychowawców świetlic szkolnych. Ukazywał się od 1992r. i od tego też roku jest w zbiorach biblioteki. Od numeru 53 (2007r.) pismo ukazuje się tylko w wersji elektronicznej na stronie www.drama.edu.pl

 JĘZYK POLSKI W LICEUM 

 Kwartalnik dla nauczycieli, tzw. „Zeszyty Kieleckie”. Ukazuje się od 1999 r. W zbiorach biblioteki w latach 2007-2012.

JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI

Kwartalnik dla nauczycieli, tzw. „Zeszyty Kieleckie”. Ukazuje się od 1999r., w zbiorach biblioteki od 2007 do 2012 r.

KASKADA

Kwartalnik. Ciechanowski biuletyn oświatowy. Czasopismo metodyczno-informacyjne dla nauczycieli. Publikuje prace z metodyki nauczania oraz najnowsze informacje oświatowe. Prenumerata od 2002 do 2005. Od 2006r. pismo przestało się ukazywać.

NAUCZANIE POCZĄTKOWE – KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE

Kwartalnik dla nauczycieli, tzw. „Zeszyty Kieleckie”. Ukazuje się od 1999 r., w zbiorach biblioteki od 2007 do pierwszego kwartału 2012 r.

NIEBIESKA LINIA

Dwumiesięcznik. Pismo wydawane przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP. Od 1998 roku zajmuje się zjawiskiem przemocy w rodzinie i innych relacjach (szkoła, instytucje, grupy rówieśnicze) w perspektywie psychologicznej, socjologicznej, prawnej, etycznej. Publikowane są wyniki badań, opisy procedur diagnostyczno-interwencyjnych oraz opisy konkretnych działań (praca z klientem, działalność służb i organizacji). Korzysta z dorobku zagranicznych placówek i ośrodków badawczo-naukowych. Prenumerata w latach 1999 – 2009.

NOWA SZKOŁA

Miesięcznik społeczno-pedagogiczny poświęcony głównie nowatorstwu pedagogicznemu oraz aktualnym problemom związanym z funkcjonowaniem oświaty w Polsce i za granicą. Publikowane materiały dotyczą metod i technik nauczania, różnych aspektów pracy nauczyciela oraz pracy wychowawczej. Zamieszczane są również recenzje piśmiennictwa pedagogicznego. Prenumerata od 2009 do 2018 r.

POLONISTYKA

 Miesięcznik. Upowszechnia wiedzę z zakresu współczesnej metodologii badań literackich, językowych, literaturoznawstwa, kultury oraz metodyki nauczania języka polskiego. Kierowany głównie do nauczycieli polonistów. Prenumerata od 2010 -2022 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE

Dwumiesięcznik. Czasopismo publikuje materiały prezentujące osiągnięcia naukowe w dziedzinie wychowania fizycznego i ochrony zdrowia, doniesienia z konferencji naukowych, informacje o nowatorskich doświadczeniach z zakresu metodyki nauczania wychowania fizycznego i zdrowotnego, konspekty zajęć prowadzonych z dziećmi i młodzieżą, wzorcowe przykłady metod integracyjnych oraz form pracy z osobami niepełnosprawnymi, zasady i regulaminy gier zespołowych i zabaw sportowych. Prenumerata od 2009 - 2022.