Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży we współczesnym świecie

 

Wybrane pozycje

(opisy na podstawie zasobów internetowych)

 

dzieciDzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne / Anna Andrzejewska. - Warszawa : Difin, 2014.

Dzieci i młodzież są coraz bardziej narażone na niebezpieczeństwa występujące w cyberprzestrzeni. Z tego też powodu istotne znaczenie ma poznanie przyczyn rozwoju tych zagrożeń, obecnego stanu oraz skutków w aspekcie wychowawczym. Publikacja omówia działania edukacyjne i profilaktyczne w środowiskach oświatowo-wychowawczych w tym obszarze.

Sygn. MPLO   39529

 

 

cyberprzeCyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży / Robin M. Kowalski, Susan P. Limber, Patricia W. Agatston. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.

Książka zawiera doskonałe porady dla rodziców, uczniów i nauczycieli na temat tego, jak sobie radzić z mniej lub bardziej poważnymi incydentami cyberprzemocy oraz jak zapobiegać pojawieniu się takich problemów. To bardzo cenne wsparcie w walce z tym stosunkowo nowym problemem.

MPLO   38703

 

 

jakJak pomóc zastraszonemu dziecku : poradnik dla rodziców i wychowawców / Sarah Lawson . - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2006.

Autorka uświadamia, czym jest agresja, kim może być agresor,a kim ofiara, jakie czynniki kształtuja obie postawy oraz jak można skutecznie z nimi walczyć, by agresja i przemoc nie zawładnęły młodymi ludźmi.

MPLO   34316

 

 

 

cyberAgresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży / Jacek Pyżalski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.

Książka stanowi pogłębioną naukową monografię problemu agresji realizowanej przez młodzież za pomocą nowych mediów (internetu i telefonów komórkowych)

MPLO   38672, 40137

 

 

 

 

dzieckoizagDziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2008.

W niniejszej publikacji Autorzy prac ukazują przede wszystkim różne źródła i rodzaje zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać dzieci we współczesnej rzeczywistości. Są to między innymi: zagrożenia w rodzinie, przedszkolu, szkole, grupie rówieśniczej oraz w kontaktach z mediami i otoczeniem społecznym.

MPLO   36637

 

 

zagrozeniaZagrożenia okresu dorastania / red. nauk. Zbigniew Izdebski . - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, cop. 2008.

We współczesnej Polsce narasta problem szans rozwojowych nastolatków. To właśnie ta grupa Polaków jest poddana najwyższej "próbie czasu".

MPLO   36379

 

 

 

 

poradnikBezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży : poradnik dla organizatorów, kierowników, wychowawców - kolonii, obozów, wycieczek / [aut. Tadeusz Zagajewski ; współpr. Leszek Abrahamowicz et al.]. - Łódź : Wydawnictwo ATH Polska, cop. 2004.

I część zawiera rady praktyczne dla kierowników dotyczące: form wypoczynku, kadry, obiektu, ochrony przeciwpożarowej, zabezpieczeń medycznych, ubezpieczeń. Część II skierowana jest do wychowawców i zawiera rady praktyczne dotyczące organizacji i realizacji wycieczek. Kolejna część poświęcona jest zagrożeniom, na jakie narażeni są uczestnicy obozów czy wycieczek. Zaś część IV zawiera wykaz aktów prawnych i wzory dokumentów.

MPLO   34120

 

dzieckoDziecko w świecie mediów i konsumpcji / pod red. Małgorzaty Boguni-Borowskiej. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006.

W publikacji autorzy analizują sytuację współczesnego dziecka, jego pozycję społeczno-kulturową, sposoby funkcjonowania oraz kreowania i przedstawiania jego obrazu w mediach.

MPLO   34597, 34671

 

 

 

 

funkcjoFunkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie / pod red. nauk. Hanny Liberskiej, Alicji Maliny, Doroty Suwalskiej-Barancewicz. - Warszawa : Difin, 2012.

Niniejsza monografia obrazuje kluczowe problemy młodych Polaków z perspektywy współczesnych przemian społeczno-kulturowych. Ogromna skala zmian zachodzących w kontekście życia skutkuje przemianami funkcjonowania młodych ludzi, niekiedy bardzo drastycznymi i niepokojącymi z punktu widzenia ich dobrostanu.

MPLO   38529

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

(es)