TOLERANCJA

(Zestawienie bibliograficzne w wyborze na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku)

 

Wydawnictwa zwarte

 

Bieda dzieci, zaniedbanie, wykluczenie społeczne ( red. Wielisława Warzywod – Kruszyńska). - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012

Chałas, Krystyna : Wychowanie ku wartościom : elementy teorii i praktyki, t. 1, Godność, wolność, odpowiedzialność, tolerancja. - Lublin ; Kielce : Wydaw. "Jedność", 2006

Chodkowska Maria, Szabała Beata : Osoby z upośledzeniem umysłowym w stereotypowym postrzeganiu społecznym. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012

Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji : wokół zagadnień teoretycznych (red. nauk. Katarzyna Białobrzeska i Stanisław Kawula). – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”, 2006

Człowiek wykluczony i człowiek w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym, edukacyjnym, kulturowym - wyzwania, powinności pedagogiki, zadania  (red. Alina Szczurek – Boruta, Katarzyna Jas). - Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; [Białystok] : Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, 2017

Deptuła Maria : Odrzucenie rówieśnicze : profilaktyka i terapia. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013

Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego :  (red. Elżbieta Tarkowska). - Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2013

Dystans społeczny wobec osób z niepełnosprawnością jako problem pedagogiki specjalnej , t. 1 : Przyczyny, konsekwencje, przeciwdziałanie  (red. nauk. Monika Parchomiuk i Beata Szabała). - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012

Gajewska Grażyna, Szczęsna Anna, Rewińska Elżbieta : Wychowanie do tolerancji : teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga : scenariusze zajęć. - Zielona Góra : PEKW "Gaja", 2006

Hamer Hanna : Demon nietolerancji : nie musisz stać się prześladowcą ani ofiarą. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994

Konieczna Agnieszka : Członkowie klasy wobec sytuacji "odrzucania kolegi" : w poszukiwaniu podmiotowego kontekstu wspierającego deliberację w warunkach kultury konfliktu w klasie. - : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2015

Kostyło Piotr : Wykluczenie jako problem filozofii edukacji : komentarz do badań empirycznych. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008

Laska Eugenia Iwona : Edukacja w tolerancji wobec drugiego człowieka w dobie globalizacji, [w:] Wartości, edukacja, globalizacja : wybrane zagadnienia (red. nauk. Wojciech Kojs). - Cieszyn : Uniwersytet Śląski. Filia, 2002

Meandry wykluczenia społecznego : (red. Julita Nowak). - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008

Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość : zderzenie kultur we współczesnym świecie (red. nauk. Danuta Lalak). – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2007

Morszczyńska Urszula : Globalizacja a zagadnienia tolerancji,[w:] Wartości, edukacja, globalizacja : wybrane zagadnienia (red. nauk. Wojciech Kojs). - Cieszyn : Uniwersytet Śląski. Filia, 2002

Nikitorowicz Jerzy : Etnopedagogika w kontekście wielokulturowości i ustawicznie kształtującej się tożsamości. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017

Ostrowska, Antonina : Niepełnosprawni w społeczeństwie : postawy społeczeństwa polskiego wobec ludzi niepełnosprawnych : raport z badań. - Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN : Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  

Patriotyzm i nacjonalizm: ku jakiej tożsamości kulturowej? (red. nauk. Jerzy Nikitorowicz) . - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013

Pomoc, wsparcie społeczne, poradnictwo : od teorii do praktyki (red. Magdalen Piorunek). - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016

Raczyńska Kamila, Synakiewicz Alina : Szkoła wolna od dyskryminacji : materiały dla wychowawców i pedagogów szkolnych ze scenariuszami lekcji wychowawczych. – Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2013

Rzedzicka Krystyna Danuta : Inny – czyli kto? – jako źródło przemocy , [w:] Przemoc dzieci i młodzieży (red. Jan Papież i Andrzej Płukis). – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004

Siewierska-Chmaj Anna : W pułapce wielokulturowości. – Warszawa – Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2016

Skazani na wykluczenie (red. Małgorzata Orłowska) . – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2005

Skura Monika : Ja - inny : relacje społeczne osób z niepełnosprawnością. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016

Tożsamość polska w odmiennych kontekstach (red. Leon Dyczewski i Dariusz Wadowski). - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009

Trudna dorosłość osób z zespołem Downa. Jak możemy pomóc (red. Bogusława Beata Kaczmarek). – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011

Urban Bronisław : Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

Wielokulturowość i problemy edukacji (red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Aniela Różańska i Gabriela Piechaczek-Ogierman). – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012

W pułapce wielokulturowości (red. Anna Siewierska – Chmaj). - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2016

Wspólnoty z perspektywy edukacji międzykulturowej (red. Jerzy Nikitorowicz, Jolanta Muszyńska i Mirosław Sobecki. – Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2009

(Złudne) obietnice wielokulturowości (red nauk. Jadwiga Królikowska). – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012

Wydawnictwa ciągłe

 

 

Idkowiak Karolina : Poczucie wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną // Remedium. - 2017, nr 7-8, s. 20-22

Ippoldt Lidia : Tolerancyjnie przez życie : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych o postawie tolerancji  // Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 10. Dod. "Biblioterapia w szkole", s. 26-27

Kiełczewska Anna : Dzień Dziwaka 7 stycznia - scenariusz lekcji bibliotecznej // Nowoczesna Biblioteka 3.0. - 2019, nr 23, s. 15-16.

Kiełczewska Anna : Dzień Tolerancji 16 listopada – scenariusz // Nowoczesna Biblioteka 3.0. - 2019, nr 22, s. 8-9

Kondracka Marta, Krupa Aleksandra : Postrzegania „inności” i „innego” w świetle badań // Nowa Szkoła. – 2007, nr 6, s. 39 – 44

Kotormus Oksana : Niepełnosprawność, czyli każde dziecko jest inne // Nowa Szkoła. – 2015, nr 3, s. 46 - 48

Krajewska, Agata : Inny nie znaczy gorszy - tolerancja i akceptacja odmienności w codziennym życiu //Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 10, dod. ,,Biblioterapia w szkole'' s. 10

Miczka – Pajestka Monika : Różnorodność kulturowa jako wyzwanie dla Polskiej szkoły // Nowa Szkoła. – 2015, nr 9, s. 21 - 31

Molenda-Bieniecka, Jolanta : Spotkanie z samym sobą to też spotkanie z innością // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 10, dod. ,,Biblioterapia w szkole'' s. 15-16

Sabiłło Anna : Na nowym lądzie : zajęcia z elementami biblioterapii // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 10. Dod. "Biblioterapia w Szkole", s. 22-23

Sawicka – Wielgusiak Sabina : Edukacja wielokulturowa we Włoszech // Nowa Szkoła. – 2010, nr 6, s. 48 – 52

Siereda Natalia : „Przygody Innego” – na szlaku różnorodności // Nowa Szkoła. – 2015, nr 6, s. 45 – 47

Sińczuch Marcin : Wykluczenie społeczne młodzieży - zapobieganie i przeciwdziałanie w świetle polityki młodzieżowej UE // Remedium. - 2013, nr 7-8, s. 1-4

Słowikowska Teresa : Ważne słowo : tolerancja : scenariusz zajęć wychowawczych dla gimnazjum // Nowa Szkoła. – 2005, nr 10, s.37-40

Staręga, Adrianna : Młoda nietolerancja // Niebieska Linia. - 2003, nr 6, s. 21-22

Stróżyński Klemens : Dyskryminacja a szkoła Puchatka // Nowa Szkoła . – 2013, nr 8, s. 34 – 36

Stróżyński Klemens : Szkoła a współczesne różnice kulturowe // Nowa Szkoła. – 2016, nr 8, s. 12 – 19

Szeroczyńska Małgorzata : Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - standard międzynarodowy a realia polskie. Cz. 1 // Szkoła Specjalna. - 2014, nr 1, s. 53-64

Szeroczyńska  Małgorzata : Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - standard międzynarodowy a realia polskie. Cz. 2 // Szkoła Specjalna. - 2014, nr 2, s. 135-147

Tobolska Urszula : Tolerancja : jestem taki sam jak ty, czy może inny? //Poradnik Bibliotekarza. - 2019, nr 1, 36-39

Tobolska Urszula : Tolerancja : jestem taki sam jak ty, czy może inny?, cz. 2 // Poradnik Bibliotekarza. - 2019, nr 2, s. 35-37

Trojan Elżbieta : Edukacja międzykulturowa – jedność w różnorodności // Nowa Szkoła. – 2009, nr 1, s. 55 - 58

Trojan Elżbieta : Tolerancja jako kategoria pedagogiczna i zadanie wychowawcze : zestawienie bibliograficzne //Poradnik Bibliotekarza. – 2007, nr 7/8, s. 48-51

Wilczyńska Agnieszka : Piętno wykluczenia // Psychologia w Szkole. - 2015, nr 2, s. 4-13

Żółtowski Dariusz : Obudzić dyskusję wokół "W pustyni i w puszczy". Rasizm, tolerancja i nietolerancja w powieści (poradnik metodyczny) // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2018/2019, nr 4, s. 31-39

Żółtowski Dariusz : Różnice międzykulturowe. Tolerancja w ponowoczesnej szkole :

Scenariusze zajęć dla gimnazjów // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 4, s. 44-56