Dziecko w świecie wartości

(Zestawienie bibliograficzne na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku)

Wydawnictwa zwarte

 1. Bielska Ewa : Studenci a liberalny system wartości w Polsce i Danii.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006.
 2. Chałas Krystyna, Kowalczyk, Stanisław : Wychowanie do wartości. -  Lublin ; Kielce : Wydaw. "Jedność", 2006.
 3. Chałas Krystyna, Kowalczyk, Stanisław : Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym : elementy teorii i praktyki. T. 2, Naród, ojczyzna, patriotyzm, państwo, pokój. -  Lublin ; Kielce : Wydaw. "Jedność", 2006.
 4. Chałas Krystyna, Maj Adam, Mariański Janusz : Wychowanie ku wartościom religijnym : elementy teorii i praktyki. T. 4, Religia, wiara, nadzieja, miłość, modlitwa, świętość. – Lublin; Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2009.
 5. Człowiek, wartości, pedagogika / pod red. Marii Nowickiej-Kozioł. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007.
 6. Doświadczanie wartości samego siebie w procesach edukacyjnych / pod red. Andrzeja M. Tchorzewskiego : Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : Wydawnictwo WSP, 1997.
 7. Denek Kazimierz [et al.] : Dziecko w świecie wartości. Cz. 1, Aksjologiczne barwy dziecięcego świata . - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003.
 8. Edukacja wobec ładu globalnego / pod red.. Tadeusza Lewowickiego [et al.] ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2002.
 9. Ejsmont Marek, Kosmalska Beata : Media, wartości, wychowanie. - Kraków : "Impuls" ; Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2005.
 10. Gajda Monika, Gajda Marcin : Rodzice w akcji : jak przekazywać dzieciom wartości. -  Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, 2010.
 11. Gajda Janusz : Wartości w życiu człowieka : prawda, miłość, samotność . - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1997.
 12. Giryński Andrzej : Wartości w świecie młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie : wybory, postawy, zachowania interpersonalne. - Białystok : "eRBe". Agencja Usługowo Wydawnicza : przy współpr. "Trans Humana", 1996.
 13. Kałuszyński Maciej : Nauczyciel i uczeń : problemy etyczne wychowania i nauczania . - Wrocław : "Atla 2", 2002.
 14. Kleszcz Magdalena, Łączyk Małgorzata : Młodzież licealna wobec wartości, samotności i pasji. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013.
 15. Kluz Tadeusz : Psychospołeczne uwarunkowania wyboru wartości przez młodzież. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2007.
 16. Kobyłecka Ewa : Nauczyciele i uczniowie gimnazjum wobec wyboru wartości : między pewnością a zwątpieniem. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009.
 17. Komunikacja społeczna a wartości w edukacji : nowe znaczenie i sytuacje. T. 1, Humanistyczne i (inne) konteksty komunikowania "się" i "Ja" w obszarze wartości wewnątrz edukacji / red. nauk. Wojciech J. Maliszewski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007.
 18. Komunikacja społeczna a wartości w edukacji : nowe znaczenie i sytuacje. T. 2, Szkolna przestrzeń interakcji i działań komunikacyjnych / red. nauk. Wojciech J. Maliszewski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007.
 19. Kozaczuk Franciszek : Wartości i postawy nieletnich w różnych stadiach wykolejenia społecznego. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006.
 20. Koźmińska Irena, Olszewska Elżbieta : Z dzieckiem w świat wartości. - Warszawa : Świat Książki, 2015.
 21. Kunowski  Stefan : Wartości w procesie wychowania. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2003.
 22. Lewandowska-Kidoń Teresa, Wosik-Kawala Danuta : Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym . - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015.
 23. Młodzież a wartości : / praca zbiorowa pod red. Hanny Świdy. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979.
 24. Ogrodzka-Mazur Ewa : Kompetencja aksjologiczna dzieci w młodszym wieku szkolnym : studium porównawcze środowisk zróżnicowanych kulturowo. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007.
 25. Ostasz Lech : Czym są wartości? : zarys aksjologii. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009.
 26. Ostrowska Krystyna Wokół rozwoju osobowości i systemu wartości . - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1998.
 27. Pighin Gerda : Jak przekazywać dzieciom wartości : poradnik dla rodziców . - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2006.
 28. Świat, człowiek i wartości : wybór tekstów filozoficznych dla szkół średnich / [aut. wyboru] Jerzy Cabaj [et al.] . - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988.
 29. Tillman Diane : Poszerzanie świata : wychowanie w duchu wartości : program edukacyjny : 8-14 lat. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2004.
 30. Wartości, edukacja, globalizacja : wybrane zagadnienia / pod red. Wojciecha Kojsa ; przy współudziale Urszuli Morszczyńskiej. - Cieszyn : Uniwersytet Śląski. Filia, 2002.
 31. Wartości, postawy i więzi moralne w zmieniającym się społeczeństwie / pod red. Janusza Mariańskiego i Leona Smyczka. - Kraków : Wydawnictwo WAM : Polskie Wydawnictwo Socjologiczne, 2008.
 32. Wartości, polityka, społeczeństwo / red. nauk. Marta Zahorska i Ewa Nasalska ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009.
 33. Wartości w komunikacji różnych grup społecznych / red. nauk. Marzena Baryluk, Mirosława Wawrzak-Chodaczek ; Polskie Centrum Certyfikacji. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009.
 34. Wartości w komunikowaniu / Red. nauk. Mirosława Wawrzak-Chodaczek. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009.
 35. Wartości w pedagogice pracy / red. nauk. Barbara Baraniak ; Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy,2008.
 36. Wartości w świecie dziecka i sztuki dla dziecka / pod red. Marii Tyszkowej, Bogusława Żurakowskiego. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984.
 37. Wilk Teresa : Edukacja, wartości i style życia reprezentowane przez współczesną młodzież w Polsce w odmiennych regionach gospodarczych. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2003.
 38. Wychowanie jednostki i wspólnoty do wartościowego życia. T. 1 (pod red.)Anny Marii Koli, Piotra Kostyły, Hanny Solarczyk - Szewc. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016.
 39. Wychowanie jednostki i wspólnoty do wartościowego życia. T. 2 (pod red.) Anny Jakubowicz - Bryx, Jolanty Nowak, Hanny Solarczyk – Szewc. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016.

Wydawnictwa ciągłe

 1. Bryzgalski Piotr : Kształt naszemu życiu nadają wartości // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 5, s. 3-6.
 2. Chojnowska Mariola : System wartości moralnych // Edukacja i Dialog. - 2001,          nr 9-10, s. 26-30.
 3. Czechowski Jan : Aksjologiczne aspekty wychowania // Nowa Szkoła.- 2010, nr 1,   32-38.
 4. Czerniawska Mirosława : System wartości w subkulturach młodzieżowych (na przykładzie skinów, punków i rastamanów) // Edukacja. - 2000, nr 4, s. 55-65.
 5. Czetwertyński Janusz : Refleksje o szczęściu. Wartości moralne w edukacji // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006 nr 1 s. 38-41.
 6. Deja Monika :  Personalistyczne przesłanki edukacji aksjologicznej, czyli jak i po co nauczać o wartościach // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2018, nr 7, s. 3-15.
 7. Denek Kazimierz: Wartości i cele edukacji szkolnej // Edukacja. - 2000, nr 3,

 dod. s. 4-13.

 1. Dziamska Dorota : Odkrywanie wartości osobowej dziecka w przedszkolu //Wychowanie w Przedszkolu. - 2018, nr 7, s. 26-31.
 2. Ecler-Nocoń Beata : O trzech sposobach przekazywania wartości // Problemy Opiekuńczo WyJchowawcze. - 2008, nr 9, s. 29-31.
 3. Fiedorczuk Justyna , Fiedorczuk Irena : System wartości młodzieży szkół integracyjnych // Szkoła Specjalna. - 2013, nr 1, s. 17-25.
 4. Graczyk, Agnieszka : Prawdziwe wartości w życiu człowieka - scenariusz zajęć // Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 2, s. 28-30.
 5. Huras Bolesław : Wychowanie przez przeżywanie wartości i aktywność emocjonalną // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1994, nr 1, s. 21-25.
 6. Justyna Fiedorczuk, Irena Fiedorczuk : System wartości młodzieży szkół integracyjnych // Szkoła Specjalna. - 2013, nr 1, s. 17-25.
 7. Frączek Zofia : Aspiracje życiowe, a wartości uczniów szkół średnich // Nowa Szkoła. - 2009, nr 1, s. 41-47.
 8. Kociołek Roksana : Dobrze jest dobrze myśleć o sobie! : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii wzmacniający poczucie własnej wartości // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 10. Dod. "Biblioterapia w Szkole", s. 6-7.
 9. Kociołek Roksana : ,,Sz(ż)ycie na miarę'': scenariusz zajęć z elementami biblioterapii o życiowej mądrości i wartościach niematerialnych // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 10, dod. ,,Biblioterapia w szkole'', s. 12.
 10. Kosiorek Małgorzata : Wartości moralne - podstawą autorytetu // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 5, s. 6-10.
 11. Kożuchowska, Maria :Wpływ rodzica na poczucie własnej wartości dziecka //Remedium. - 2019, nr 2. s. 26-27.
 12. Kożuchowska, Maria : Wpływ rodzica na poczucie własnej wartości dziecka - cd. // Remedium. - 2019, nr 3, s.10-11.
 13. Kożuchowska, Maria : Wpływ rodzica na poczucie własnej wartości dziecka – cd. // Remedium. - 2019, nr 4, s.12-14.
 14. Kutiak Krystyn : Rodzinne wartości wychowawcze // Edukacja. - 1999, nr 4, s. 67-74.
 15. Mastalski Janusz : Aksjologiczne „pułapki” współczesnej edukacji // Nowa Szkoła. – 2016, nr 1, s. 13-22.
 16. Morawska Iwona, Latoch – Zielińska Małgorzata : Gimnazjaliści wobec wartości narodowych // Polonistyka. - 2011, nr 9, s. 18-23.
 17. Olbrycht Katarzyna : Dlaczego boimy się wartości w wychowaniu? // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 2, s. 26-32.
 18. Pawelec   Lidia : Rodzina wobec tradycyjnych wartości narodowych // Nauczanie Początkowe. - 2007 nr 2 s. 21- 25.
 19. Pawłowska – Niedbała Anna : W świecie wartości // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s. 37-40.
 20. Szurowska Beata : Wychowanie w duchu wartości // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 5, s. 56-57.
 21. Szymański Mirosław Józef : Wartości młodzieży, jej nauczycieli i rodziców // Edukacja. - 2002 nr 1 s. 45-56.
 22. Trusz Sławomir : Szkoła wobec wartości - aksjologiczna analiza procesu edukacji // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 2005/2006 nr 3 s.34-43.
 23. Węgrzyńska Anna : Jaka edukacja, czyli o wprowadzaniu uczniów w świat wartości // Życie Szkoły. - 2004, nr 5, s. 331-334.
 24. Wiśniewski Czesław : Wartości a wychowanie // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1999, nr 3, s. 6-10.
 25. Wołk Marzena : Wartości, cele i pragnienia uczniów rzeszowskich szkół // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2005 nr 4 s. 38-42.
 26. Zdrojewska - Bielawska Urszula : W świecie wartości - parę jesiennych refleksji // Nowa Szkoła. - 2005 nr 9 s. 10-13.
 27. Zielińska Joanna   : Jak się odnaleźć w chaosie wartości ? // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 2, s. 3-9.

                                                                      

                                                                                           Opracowała Aleksandra Wilk