konfgl18 stycznia odbyła się konferencja zorganizowana przez Bibliotekę Pedagogiczną w Płońsku oraz MSCDN Wydział w Ciechanowie. Temat konferencji „Rozmowy o czytaniu… Jak rozwijać kompetencje czytelnicze uczniów”, wynikał z jednego z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa, dotyczącego upowszechniania czytelnictwa. A ponieważ wiele szkół przystąpiło do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, wybór tematu konferencji stał się oczywisty. Konferencję honorowym patronatem objął Andrzej Stolpa - starosta płoński. Zainteresowanie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania a to oznacza, że środowisko nauczycielskie otwarte jest na wszelkie formy doskonalenia, pozwalające udoskonalić warsztat pracy. Spotkanie zgromadziło kilkudziesięciu uczestników, wśród których znaleźli się przedstawiciele wszystkich typów szkół. Konferencje otworzyły organizatorki : Renata Grabowska i Katarzyna Szymańska. Następnie głos zabrali prelegenci. Swoją prezentację „Rozmowy o czytaniu” dyrektor BP w Ciechanowie Grażyna Brzezińska poświęciła działaniom Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie na rzecz rozwoju czytelnictwa oraz czasopismu elektronicznemu „Edu-wsparcie”, które wydaje BP w Ciechanowie. Joanna Banasiak, dyrektor Książnicy Płockiej, swoje wystąpienie zatytułowała „Mieć apetyt na czytanie”. Bo też rzeczywiście Książnica wiele robi, aby ten apetyt na czytanie obudzić w każdym, od najmłodszych dzieci począwszy. Prezentacja dokonań Książnicy Płockiej jest imponująca, a co najważniejsze, jest też inspiracją do działań innych. Niektóre z pomysłów zaprezentowanych przez dyrektorkę placówki, można przejąć i zrealizować w bibliotekach szkolnych czy pedagogicznych. Kolejnym prelegentem był Piotr Prasuła, kustosz Muzeum Literatury w Warszawie. Swym referatem przybliżył działalność Muzeum, zwracając uwagę na warsztaty i lekcje muzealne dla uczniów. Na szczególna uwagę zasługują warsztaty „Muzealni detektywi” i „Przyjaciele”, związane ze stałą wystawą poświeconą A. Mickiewiczowi. Anna Krusiewicz, konsultant przedmiotów humanistycznych MSCDN w Płocku, przedstawiła problem „Gdzie jest czytelnik? O sposobach na nieczytanie w dobie kultury on-line”. Zamiast zwalczać nowe technologie czy ich nie zauważać, może warto podjąć działania pozwalające w dobie nowości technologicznych znaleźć przestrzeń dla książki. Dość przygnębiająco wypadły zaprezentowane dane wg których nie czytają nie tylko ludzie niewykształceni, ale co dziwne i zatrważające, także ludzie legitymujący się wykształceniem wyższym. Małgosia Komor z BP w Ciechanowie przybliżyła mało znaną formę pracy z czytelnikiem – teatrzyk kamishibai. Prezentacja „Wyprawy w krainę baśni, bajek i wierszy z teatrzykiem kamishibai” była zapisem doświadczeń z pracy z przedszkolakami. Choć teatrzyk z powodzeniem można wykorzystać także w pracy ze starszym czytelnikiem do czego odwołała się kolejna prelegentka, Katarzyna Szymańska, polonistka szukająca i chętnie wykorzystująca wszelkie innowacje podnoszące atrakcyjność lekcji. Katarzyna Szymańska jest konsultantem przedmiotów humanistycznych w MSCDN w Ciechanowie i przedstawiła swoje metody pracy z tekstem literackim w prezentacji „Obraz metaforą świata. Wizualizacja lektur szkolnych”. Notatki wizualne rozszerzają pole percepcji świata i wymuszają intensywniejsze słuchanie, co znacząco podnosi poziom przyswajania wiedzy i zapamiętywanie. Konferencję zakończyła prezentacja Renaty Grabowskiej, kierownika płońskiej filii Biblioteki Pedagogicznej. W prezentacji „Rola biblioteki pedagogicznej w procesie wspomagania nauczycieli w rozwijaniu czytelnictwa” przybliżyła działania płońskiej filii na rzecz wspierania nauczycieli i współpracy ze szkołami w rozwijaniu zainteresowań książką.

W podsumowaniu konferencji podkreślone zostało znaczenie współdziałania i wzajemnego wspierania się w działaniach zmierzających do podniesienia zainteresowań czytelniczych i zachęcenia do traktowania czytania jak przyjemności już od najmłodszych lat. Podkreślono konieczność współpracy całego środowiska nauczycieli, bibliotekarzy a także rodziców.

(es)