Zakończenie realizacji programu z elementami biblioterapii w PGP w Płońsku


W roku szkolnym 2011/2012 Renata Grabowska i Maria Wilk z BP w Płońsku realizowały program zajęć z elementami biblioterapii pod nazwą „Ja i grupa”. Uczestnikami programu byli uczniowie dwóch klas pierwszych Powiatowego Gimnazjum Publicznego przy ZSO w Płońsku. Program został opracowany i zrealizowany na prośbę wychowawców.

   Funkcjonowanie dorastającej młodzieży w grupie rówieśniczej uczy określonych norm zachowania i układania stosunków międzyludzkich. Dlatego tak ważnym jest uczenie młodzieży, zwłaszcza w ich pierwszych miesiącach pobytu w nowej szkole, efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, rozwiązywania problemów z zachowaniem obowiązujących norm, podejmowania grupowych decyzji. Wobec powyższego założeniem realizowanego programu było pogłębienie integracji klasowej, budowanie pozytywnych więzi i relacji pomiędzy uczniami, ukazywanie pożądanych sposobów rozwiązywania konfliktów oraz uświadamianie uczestnikom znaczenia koleżeństwa i przyjaźni.

     W ciągu roku odbyło się dziewięć  45-minutowych zajęć  dla każdej klasy. Wykorzystano w nich metody stosowane w biblioterapii a także m.in. elementy arteterapii, tańca integracyjnego i pedagogiki zabawy. Podstawą zajęć były starannie dobrane do tematyki teksty literackie.