Nowe książki - styczeń 2011 r.

 

Wybrane pozycje. Opisy na podstawie zasobów internetowych

 

ks1Polska pedagogika kultury w pierwszej połowie XX wieku : zarys problematyki, zagadnienia, wybrani przedstawiciele / Andrzej Ciążela. – Warszawa : Wydawnictwo APS, 2010

Opracowanie jest wynikiem badań nad polską pedagogiką kultury, podjętych z perspektywy wcześniejszych analiz twórczości Bogdana Suchodolskiego. Ma ono charakter polemiczny wobec utrwalonych przekonań o genezie i kierunkach poszukiwań tego nurtu w polskiej pedagogice.

 

 

ks2Takt pedagogiczny w sztuce nauczycielskiego działania / Jarosław Michalski. – Warszawa : Wydawnictwo APS, 2010

 Autor upomina się o kulturę współobecności w szkole, ukazuje rozmiary klęski   wychowawczej w wielu środowiskach szkolnych, przeciwstawia sie kulturze  duchowego otępienia. Podejmując problem taktu pedagogicznego, pozostaje w  opozycji wobec modnych tendencji zorientowanych na wychowanie człowieka     ekspansywnego, dbającego wyłącznie o własny, często opacznie rozumiany sukces.

 

 

ks310 prostych sposobów radzenia sobie z paniką / Martin M. Antony, Randi  E. McCabe. – Gdańsk :  GWP, 2010

Autorzy książki proponują 10 prostych technik, które pomogą w opanowaniu paniki i zrozumieniu, z czego ona wynika. Dzięki tej książce i odpowiedniemu wsparciu terapeutycznemu nauczysz się radzić sobie w trudnych sytuacjach i odzyskasz radość życia.

 

 

 

ks4Człowiek stary w domu opieki społecznej : z perspektywy polityki społecznej i pracy socjalnej / Andrzej Mielczarek. – Toruń : „Akapit”, 2010

Książka daje bogatą wiedzę zarówno o starości jako szczególnej fazie w cyklu ludzkiego życia, potrzebach ludzi starych i uwzględnianiu ich w polityce społecznej, co przekłada się na formy zabezpieczenia społecznego, jak i wiedzę dotyczącą instytucjonalnych i półinstytucjonalnych form pomocy społecznej, wśród których na szczególną uwagę zasługuje, w ocenie Autor książki,  dom pomocy społecznej.

 

 

ks5Efektywność dydaktyczna zajęć korekcyjno-wyrównawczych / Ewa Anna Zwolińska. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010

Książka stanowi obszerne i pogłębione studium opracowanych programów oddziaływań korekcyjno-wyrównawczych, jakie prowadzone były u uczniów z pierwszych klas szkoły podstawowej.

 

 

 

ks7Metodyka działania asystenta rodziny : podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy socjalnej / Izabela Krasiejko. – Katowice : „Śląsk”, 2010

Książka zawiera 100 metod i technik do pracy z rodziną i jej poszczególnymi członkami. Jest niezbędna dla asystentów rodziny, pracowników socjalnych, pedagogów i psychologów, pracowników naukowych i studentów pedagogiki oraz pracy socjalnej, konsultantów Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.

 

 

 

ks8Młode pokolenie – ofiary czy sprawcy przemocy? / red. Teresa Sołtysiak, Aleksandra Nowakowska. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010

Książka stanowi wkład wiedzy z zakresu problematyki przemocy w środowisku rodzinnym, szkolnym oraz w środkach masowego przekazu. Podejmuje temat przyczyn, intencji, społecznych wzorów i skutków stosowania przemocy przez młodzież.

 

 

 

ks9Good Night,  Dżerzi / Janusz Głowacki. – Warszawa : „Świat Książki”, 2010

Powieść osnuta wokół losów sławnego pisarza Jerzego Kosińskiego -Polaka, który zrobił w USA wielką karierę. Narrator (sam Głowacki) próbuje stworzyć scenariusz do filmu o Kosińskim, przemierzając emigrancki Nowy Jork. Niepokojące, błyskotliwe, w części autobiograficzne.

 

 

 

 

 

(es)