Nowe książki – grudzień 2011 r.

Wybrane pozycje. Opisy na podstawie zasobów internetowych.

 

Neurorehabilitacja XXI wieku : techniki teleinformatyczne / Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski. - Kraków : Impuls, 2011.

Książka ma na celu zapoznanie personelu medycznego, rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych z możliwościami wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych. Postęp techniczny powoduje ciągłe zwiększanie się liczby dostępnych rozwiązań. Jest więc oczywiste, że rozwiązania z obszaru bardzo dynamicznie rozwijającej się informatyki dotarły również do osób niepełnosprawnych i ciężko chorych. Pomysły te, często skuteczne, są jednak ciągle mało znane. Celowe jest zatem przybliżenie ich terapeutom, pacjentom, rodzinom i opiekunom, by w przyszłości mogli i chcieli z nich korzystać.

 

Niepełnosprawność intelektualna w publicznym i prywatnym dyskursie / Agnieszka Woynarowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2010.

W swojej pracy autorka poruszyła problem indywidualnej i społecznej wizji niepełnosprawności intelektualnej. Zrobiła to zarówno z punktu widzenia osoby niepełnosprawnej, jak również z perspektywy osób trzecich, obserwujących zjawisko. W książce przedstawiona została także metodologia badań własnych, które autorka przeprowadzała nad rolą dyskursu publicznego w konstruowaniu niepełnosprawności. 

 

 

Osoba z upośledzeniem umysłowym w realiach współczesnego świata : in memoriam doktor Grażyna Tkaczyk / pod red. nauk. Marii Chodkowskiej i Danuty Osik-Chudowolskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.

Książka dostarcza wiedzy na temat aktualnych dokonań w obszarze oligofrenopedagogiki. Kierowana jest do ogółu czytelników, którzy zajmują się wsparciem osób z upośledzeniem umysłowym bądź przygotowują się profesjonalnie do podjęcia takiej roli, a więc do pedagogów specjalnych i studentów tego kierunku. Napisana przystępnym językiem, publikacja ta może być także źródłem wiedzy dla szerszych kręgów osób zainteresowanych problemami upośledzenia umysłowego.

 

Psychiatria : podręcznik dla studentów medycyny / pod red. Adama Bilikiewicza ; aut. Adam Bilikiewicz [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2011.


Jest to podstawowy podręcznik psychiatrii, rekomendowany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W tym wydaniu książki uwzględniono ogromny postęp wiedzy, jaki się dokonał w ostatnim czasie w psychiatrii w zakresie diagnostyki, terapii i profilaktyki zaburzeń psychicznych oraz przedstawiono rozwój nowych kierunków w tej dziedzinie.

 

 

Reklama : techniki perswazyjne / Anna Kozłowska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2011.

Jest to publikacja poświęcona zagadnieniom związanym z oddziaływaniem reklamowym. Podręcznik, adresowany zarówno do studentów, słuchaczy studiów podyplomowych, pracowników agencji reklamowych, jak i do każdego konsumenta, traktuje o tym, jak reklama przemienia zwykły produkt w istotny element życia społecznego.

 

 

Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole / pod red. Grażyny Katry i Ewy Sokołowskiej. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska : Fraszka Edukacyjna, 2010.

Książka ta jest próbą odpowiedzi na pytanie – jakie zadania stoją przed psychologiem i jaką odgrywa on rolę w dziedzinie wychowania. Autorzy koncentrują się na działaniach psychologa szkolnego, który może wpływać na przebieg procesu wychowania i nauczania nie tylko na terenie szkoły, ale również poprzez szkołę w rodzinie.

 

 

Streetworking : aspekty teoretyczne i praktyczne / pod red. Małgorzaty Michel. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011.

Aktualny system opieki społecznej w Polsce i formalne instytucje wychowawcze nie są przygotowane na rozwiązywanie problemów specyficznej kategorii osób marginalizowanych, jakimi są dzieci i młodzież ulicy. Duże nadzieje wiąże się z pojawieniem się spontanicznych inicjatyw, wzorowanych na popularnych w zachodnich aglomeracjach metodach pracy, określanych jako streetworking. 

 

 

Podróże małe i duże czyli Jak zostaliśmy światowcami / Wojciech Mann, Krzysztof Materna. - Wyd. zm. i popr. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2011.

Wojciech Mann i Krzysztof Materna w podróży. Opowiadają o przygodach mrożących krew w żyłach, tragicznych i śmiesznych - jednym tchem. 

 

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

(es)